ยินดีต้อนรับเข้าสสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร์

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร์เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายทะเบียนและวัดผล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการบันทึกผลการลงทะเบียน และผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์