ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายทะเบียนและวัดผล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการ ดูแลการบันทึกผลการลงทะเบียนและผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีอาจารย์ประจำ จำนวน 2 ท่าน เป็นผู้ดูแลงานในส่วนนี้

กลางปี พ.ศ. 2532 สถาบันฯ ได้จ้างบุคคลภายนอกมาเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการบันทึกผลการ เรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาโท และประมาณต้นปี พ.ศ. 2533 สถาบันฯ ได้พัฒนาระบบการ บันทึกการลงทะเบียนของนักศึกษาปริญญาตรีโปรแกรมที่พัฒนาในขั้นตอนแรกสามารถเริ่มบันทึกข้อมูลได้ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2534

ในปลายปี พ.ศ. 2535 สถาบันฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์ปรีชา ปิยะ จันทร์ เป็นผู้ริเริ่ม โดยศูนย์คอมพิวเตอร์มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากงานด้านทะเบียนคือ งานด้านสนับสนุนการเรียนการสอน รับผิดชอบในส่วนของให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการใช้ งานแก่นักศึกษาใน สถาบันฯ และศูนย์คอมพิวเตอร์ยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านการบริหารองค์กร การ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศบริหารทะเบียนนักศึกษาแบบออนไลน์ ซึ่งเริ่มใช้งานปี พ.ศ. 2537 และเริ่มติดตั้งโครงข่ายหลักการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต ในปี พ.ศ. 2540

paris-4

ปัจจุบัน ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีภาระรับผิด ชอบที่มีขอบเขตกว้างขึ้นครอบคลุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทั้งหมด คือ งานพัฒนา ระบบเพื่อสนับสนุน ด้านบริหารทะเบียนและหน่วยงานภายในองค์กร งานสนับสนุนด้านการเรียนการสอน งานด้านบริการและ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ งานอินเตอร์เน็ตและพัฒนาเว็บไซต์

รายนามหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

 พ.ศ. 2535 - ก.ย. 2543  อาจารย์ชนันท์ สุวัฒนโชติ
 ต.ค. 2543 - เม.ย. 2544  อาจารย์ประภาส ศรีชัยวัฒน์
 พ.ค. 2544 - มิ.ย. 2548  นายชัยมาศ คะมา
 ก.ค. 2548 - มิ.ย. 2550  นายขวัญชัย เรียนศรี
 ก.ค. 2550 - ก.ย. 2553  นายจีระศักดิ์ แข็งขัน
 ต.ค. 2553 - ธ.ค. 2556  นายอรรคพัชร บุณยะรัตเวช
 ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน  นายจีระศักดิ์ แข็งขัน

ปรัชญา

วิชุชา จรณ สมุปนุโน

ความรู้ทำให้องอาจ

ปณิธาน

เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการวิชาการสนับสนุนงานวิจัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม

วิสัยทัศน์

ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเป็นผู้นำในการแสวงหาองค์ความรู้พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม

ภารกิจหลัก

  ศูนย์คอมพิวเตอร์มีหน้าที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน และการวิจัยแก่นักศึกษา บุคลากรของทุกหน่วยงาน ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการการสอน  ห้องบริการเครือข่าย Internet เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังให้บริการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบ E-Learning

วัตถุประสงค์

 • ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเรียน การสอน สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา
 • ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานวิชาการ พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการระบบเครือข่าย Internet แก่นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

นโยบายและทิศทางการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์

นโยบายที่ 1 (ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี)

 • วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
 • จัดหาทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาเครือข่ายไร้สาย ติดตั้ง access point แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
 • ปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องแม่ขาย (server) ให้บริการ ปรับปรุงคุณภาพและบำรุงรักษาเครือข่าย และ server ที่ให้บริการในเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายมีเสถียรภาพ
 • ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และสแปมเมล์
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีโฮมเพจประจำหน่วยงาน
 • ฐานข้อมูลทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นโยบายที่ 2 (ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี)

 • พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาวิชาการของบุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สนับสนุนและส่งเสริมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
 • จัดให้มีการโครงการฝึกอบรมแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายที่ 3 (ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี)

 • พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะงานด้านทะเบียนนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • จัดหาและพัฒนาโปรแกรม เพื่อการบริการด้านเรียนการสอน งานวิจัยแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย