ศูนย์คอมพิวเตอร์ : เลขที่3 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ - หลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2552-3500-9 ต่อ 300-2
Computer Center : 3 Ram-indra Rd. Km 1, Bangkok 10220 Tel. 0-2552-3500-9 Ext 300-2 Fax.02-9706409

Please fill in the following details and we'll be in touch shortly...

Your Name:*

Your Email:*

Phone:*

Website: