มหาวิทยาลัยเกริก

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (รอบ 2)

 

 

 

 

 

คณะนิติศาสตร์ (ปริญญาตรี)

1

501030424

คนอง

 อินทนัด

นิติศาสตร์

2

551038015

เลอศักดิ์เชษฐ

 เดชะราช

นิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ (ปริญญาตรี)

1

491050037

สุพัตรา

 โพธิกมล

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

2

491050361

สหรัถ

 กลิ่นกำเหนิด

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

3

533058004

ธวัชชัย

 ระตะขันธ์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

4

533058011

กานต์วดี

 ผิวแดง

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

5

541058046

ธนกร

 มณีโชติ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

6

542058008

ภิรญา

 ศุภฉัตรเจริญ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

7

542058010

บูรณา

 อักษรแต้ม

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

8

542058033

จีราพัชร์

 ประเวศตระกูลชัย

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

9

542058050

สหทัศน์

 สถาพรวรศักดิ์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

10

543058002

อุริสรา

 กาวิละ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

11

543058018

ลักษณ์วลัชญ์

 มงคลวรรณธน

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

12

532059002

ภัทรนิธิ์

 สวยลึก

การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

13

531050067

อริสรา

 วงค์วิลาส

การสื่อสารมวลชน

14

551058001

เจตนารมณ์

 อัตถาวงศ์

นิเทศศาสตร์

15

551058013

ฉัตรดนัย

 โพธิ์นฤมิต

นิเทศศาสตร์

16

551058018

สุดารัตน์

 กรกัน

นิเทศศาสตร์

17

551058019

พลาพร

 บุญสุภา

นิเทศศาสตร์

18

551058024

อภิญญา

 ใจโอบอ้อม

นิเทศศาสตร์

19

551058025

พรรณพิไล

 วิทยสินธนา

นิเทศศาสตร์

20

551058041

ทิพาพร

 เนตรสว่าง

นิเทศศาสตร์

21

551058044

ภัควรินทร์

 สกุลพัชระศักดิ์

นิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ (ปริญญาตรี)

1

511000815

รุ่งนภา

 สุวรรณเกิดผล

การเงินและการธนาคาร

2

521000160

สถาพร

 เทพสุริย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

531000217

สุพรรณา

 สอนด้วง

การจัดการโลจิสติกส์

4

531000272

นันทชัย

 แม้นมินทร์

การจัดการโลจิสติกส์

5

531000151

ระวิวรรณ

 เสาเวียง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6

531000179

อธิลักษณ์

 บุญผ่อง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

531000187

จตุรงค์

 ตำหนิงาม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8

531000201

พัชนีย์

 สาระพันธ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9

531000303

ภาณุเดช

 อ้วนอินทร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10

551400001

นรินทร

 ธานี

บัญชีบัณฑิต

11

551400021

ปิยวรรณ

 สักเทวิล

บัญชีบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ (ปริญญาตรี) 

1

503045051

เบญจ์จินดา

 พุ่มพิพัฒน์

การจัดการ

2

522048032

เดวิด

 ศรีชัยอุดม

การจัดการ

3

532048040

ธนพล

 ผูกกระแสร์

การจัดการ

4

532048042

จิรัชญา

 พณิชชลชาติ

การจัดการ

5

532048045

สุภาพร

 ผลประการ

การจัดการ

6

533048011

ดวงพร

 บุญสมบูรณ์

การจัดการ

7

533048032

นัฐพร

 สายโน

การจัดการ

8

533048046

นฤมล

 โคตะโน

การจัดการ

9

533048123

จรัส

 ปันเปี้ย

การจัดการ

10

541048002

ปณวัสส์

 เตชัษณาวุธ

การจัดการ

11

541048039

ทศพล

 หาญชาญเวช

การจัดการ

12

541048041

ชูชาติ

 ฤทธิ์ณรงค์

การจัดการ

13

541048042

กมลวร

 เรืองแก้ว

การจัดการ

14

541048111

ปรัชญา

 ศรีวงค์แก้ว

การจัดการ

15

541048122

ศิริรัตน์

 ศิริมาลา

การจัดการ

16

542048001

พัฒนกิจ

 มีสา

การจัดการ

17

542048005

รัชชานนท์

 กบิลวัตร

การจัดการ

18

542048012

ณรงค์

 บุญประเสริฐ

การจัดการ

19

542048013

กนก

 สุวรรณมีมงคล

การจัดการ

20

542048017

ส่งศรี

 แก้วคีรี

การจัดการ

21

542048020

อรรถ

 สว่างพงษ์

การจัดการ

22

542048025

นันทิกานต์

 จินตนาวัน

การจัดการ

23

542048032

จิตตะวัน

 สุจิตวรรณศรี

การจัดการ

24

542048036

ธนวัฒน์

 งามผิว

การจัดการ

25

542048102

ทิพากร

 ปิดตาระพา

การจัดการ

26

542048103

สุนิสา

 ฤทธิ์ศรี

การจัดการ

27

542048105

ปัญญา

 ไชยรา

การจัดการ

28

542048111

พิณประภา

 ดวงศรี

การจัดการ

29

543048001

ภิญญ์พลอย

 สุริย์เกษม

การจัดการ

30

543048004

วีณา

 ปักกิ่งเมือง

การจัดการ

31

543048011

โชติประสงค์

 ทองศิริธนะโภคิน

การจัดการ

32

543048018

ธชาพัฒน์

 ศรีสกุลไกรกิติ

การจัดการ

33

543048028

สุขไพศาล

 อ้นทอง

การจัดการ

34

543048029

คมสันต์

 โกสน

การจัดการ

35

543048038

สุรัตนา

 ไม้ประเสริฐ

การจัดการ

36

543048104

นิตยา

 แก้วทอง

การจัดการ

37

543048106

ศิรินภา

 ศรีสมสุข

การจัดการ

38

543048108

ศุภักษร

 ผิวเผื่อน

การจัดการ

39

543048109

อนงค์

 ยุทธเนตร

การจัดการ

40

543048110

รัตนา

 สุขเกษม

การจัดการ

41

543048111

ธนภร

 ปานจันทร์

การจัดการ

42

543048113

จริยา

 เขียวชอุ่ม

การจัดการ

43

543048115

จินตนา

 นิธิประดิษฐกุล

การจัดการ

44

543048117

พรวรา

 สำแดงศรี

การจัดการ

45

543048119

บุญเลิศ

 ว่ามา

การจัดการ

46

543048120

มลฤดี

 บุตรแสนโฮม

การจัดการ

47

551048012

อนุวัฒน์

 อบเทียน

การจัดการ

48

551048021

ปาริฉัตร

 บุญเมือง

การจัดการ

49

551048033

น้ำมนต์เทียน

 วิเศษนันทกุล

การจัดการ

50

551048034

พรชัย

 พิศาลสิษฐ์กุล

การจัดการ

51

551048043

นรัญจ์

 ยินดีงาม

การจัดการ

52

551048050

พิมพ์ญาดา

 ภมรพัชรเศรษฐ์

การจัดการ

53

551048060

ชัญญานัสช์

 อัครภัทรเศรษฐ์

การจัดการ

54

551048062

สมเจตน์

 วรวิทย์ไพศาล

การจัดการ

55

551048136

วัชระ

 สารวัล

การจัดการ

56

552048003

อรพรรณ

 พัฒนรักษา

การจัดการ

57

552048014

ไวทยางค์

 ปิติวรา

การจัดการ

58

552048019

มุกขรินทร์

 คำภีระ

การจัดการ

คณะนิติศาสตร์ (ปริญญาโท)

1

5105-1014

สราวุฒิ

 พูลทวีธรรม

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์ (ปริญญาโท)

1

5304-1002

ทักษอร

  อภัยกาวี

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร

2

5304-2002

เขมกร

 ชุ่มสายันต์

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร

3

5304-2004

จิตรานันท์

  พืชพันธุ์

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร

4

5404-1001

อัจฉรา

  เจริญลาภ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร

5

5404-1007

ธัญธาดา

  พลชา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร

6

5404-2002

ปิยะวดี

 อยู่จุ้ย

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร

7

5004-2215

วสุกฤต

  วันธงชัย

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

8

5104-1229

วันชนะ

  สวัสดี

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

9

5204-1222

วิไลลักษณ์

  สกุลภักดี

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

10

5304-1209

ศศิมาพร

  นิเลาะ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

11

5304-1210

พิศมัย

 ชูโต

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

12

5304-1211

จิรภิญญา

  สุขสำราญ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

13

5304-1213

ปวีณ์ธิดา

  กุนทีกาญจน์

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

14

5304-2201

ณัฐกุล

  บุญเทียม

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

15

5304-2204

สุธาสินี

  ลมูลนวม

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

16

5304-3212

ชัชชัย

 ชูสุวรรณประทีป

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

17

5404-2204

สุรสิทธิ์

 ตรีทอง

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

18

5404-3208

ณัฐภัสสร

 ญัตติอัครวงศ์

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

คณะบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)

1

5303-1007

รญา

  สุวรรณโคดม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2

5403-2101

อนงค์

 ทุมสวัสดิ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

3

5403-3004

อภิรักษ์

  ศรีสุเทพ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

4

5503-1002

วิทิต

 โกมล

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

5

5503-1003

ศิโรรัตน์

  ชัยพฤกษ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

6

5503-1005

บุญญฤทธิ์

 ดำรงค์ฤทธิเดช

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

7

5503-1012

สุพัดตา

  นาชัย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

8

5503-1015

นวตา

 สรรเสริญ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

9

5503-1016

พิมลสิริ

  ศิวัฒน์กิตติสุข

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

10

5503-1018

ศักดิ์

  บุวรรณ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

11

5503-2002

จารุรักษ์

 เบ้าแก้ว

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

12

5503-2003

ปาริชาติ

 โสภาบุตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

13

5503-2004

อภิรดี

 เสนะเปรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

14

5503-2007

ชัชฎาภรณ์

 จั่นเผือก

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

15

5503-2008

วรณัน

 กฤตรดิวันต์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

16

5503-2012

วันเพ็ญ

 สุมะโน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

17

5503-2013

น้องนุช

 สมสุยามูล

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

18

5503-2014

นันท์นภัส

 ศิริกุลนันทวดี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

19

5503-3002

กรรณิกา

 ปฐมนุพงศ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

20

5503-3005

วิศิษฏ์

  แสงทอง

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

21

5503-3007

สุพิชญ์ชญา

  เยาว์แสง

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง (ปริญญาโท)

1

5508-3001

อาเขตต์

 ขันธชัย

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

2

5508-3006

โอมาร์

  ดุมลักษณ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

3

5508-3008

ประภัทร

  จารุมนพร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

4

5508-3009

กฤษณา

 จีระมะกร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

5

5608-1001

ณัฐพงษ์

 รัสมี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

6

5608-1003

ณฐกร

  พรนามา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

7

5608-1004

รุจิภาส

 เหมือนทอง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

8

5608-1005

วาสนา

 นิกรฐา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

9

5608-1006

ชาญณรงค์

 ทัพกฤษณ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

10

5608-1007

นิดา

  ยงยศ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

11

5608-1008

เพ็ญพร

 สมศิริ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

12

5608-1009

วรพัฒน์

  แป้นประดิษฐ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

13

5608-1011

รักชาติ

 ภักดี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

14

5608-1012

ผ่องพรรณ์

  ลาวิชัย

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

15

5608-1013

ธิดารัตน์

 ชวรัตน์สกุลกิจ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

คณะศิลปศาสตร์ (ปริญญาโท)

1

5307-2018

ประภาส

 แสงประดับ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

2

5307-2026

ภูวศิษฐ์

 สุริยชัยชวรัฐ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

3

5407-1009

ชัยธัช

 รูปเอี่ยม

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

4

5407-1012

นราเศรษฐ์

  จารุพัฒน์วรกุล

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

5

5407-1018

วีรภัทร

 สีเข้ม

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

6

5407-1019

ครรชิต

 ศรีดานุช

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

7

5407-1020

สุนทร

 สุรวิทย์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

8

5407-1202

อรรถพงษ์

 จันทนะสร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

9

5407-1206

สมชัย

 ทองสุข

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

10

5407-1208

สำรวย

 ปันแสน

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

11

5407-1209

รัตนชัย

 สลับศรี

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

12

5407-1210

ขวัญชัย

  อารีเอื้อ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

13

5407-1213

วรรณา

 อาวรณ์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

14

5407-1214

กิติคุณ

  ซื่อสัตย์ดี

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

15

5407-1217

ณัฐพร

  เปรมศักดิ์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

16

5407-2203

คณัสนันท์

 ธีระวัฒนศิริ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

17

5407-2207

บุญญาดา

 วงเวียน

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

18

5407-2211

พิชัย

  โสวจัสสตากุล

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

19

5407-2213

ลาวัลย์

 ปิยานนท์ชัยพร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

20

5407-2214

วิชญสิทธิ์

 ไกรเดชธนาสิน

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

21

5407-2217

วีระพงษ์

 ขจรเกียรติคุณ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

22

5407-2218

ชฎาดลพัชร์

 ปัญญาดี

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

23

5407-2224

วันเพ็ญ

 บุญสมพงษ์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

24

5407-2225

วินัย

 น้อยนวล

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

25

5407-2228

หนึ่งหทัย

 วงศ์เกษตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

26

5407-2230

จิรธร

  อ่อนละมูล

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

27

5407-2238

สุภัคชญา

  โลกิตสถาพร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

28

5407-3201

พรลักษณ์

  แน่นหนา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

29

5407-3204

สุรีย์

  ทรัพย์ทวีศิริกุล

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

30

5407-3208

โพธิศิษฏ์

 สอนภักดี

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

31

5407-3210

ปริณดา

 สมควร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

32

5407-3212

สุจิตรา

 นุ่มนิ่ม

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

33

5407-3214

พิรากร

 ศรีเศษพิมพ์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

34

5407-3216

สร้อยสุดา

  โหมดตาด

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

35

5407-3218

นฤมล

 จอมวิญญาณ์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

36

5407-3219

ภคิน

  กิตติวรรณิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

37

5102-3005

น้ำผึ้ง

  โพธิ์ทอง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

38

5302-2214

อภิชาติ

  ตรีทิพศิริศีล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

39

5302-2215

วัลลภ

  นักระนาด

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

40

5402-1001

ภัทรานิษฐ์

  ปัญฐจิรสิทธิ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

41

5402-1002

พัชราวรรณ

  บุญมาเลิศ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

42

5402-1004

อับดุสสลาม

  เลขพรยันต์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

43

5402-1018

นิติ

  นิติโยธิน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

44

5402-1206

ธันยนันท์

 ทองปานคุณานนท์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

45

5402-1207

ฐิติยา

  โรจน์สวัสดิ์สุข

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

46

5502-1001

วรลักษณ์

  แก้วสุริยะโยธิน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

47

5502-1004

ศิริพร

  อินทชัย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

48

5502-1201

ศิริวรรณ

  ขวานอก

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

49

5502-1202

ภัทรวดี

  ดีศรี

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

50

5502-2001

ปราณี

 จันทร์แสง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

51

5502-2002

ปรินดา

 จอมเกาะ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

52

5502-2003

เสาวลักษณ์

 บุตรราช

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

53

5609-1002

วรวุฒิ

  รับงาน

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

54

5609-1003

สมชาติ

  ปานโต

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

55

5609-1004

กวินทรา

  ไชสง

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

56

5609-1006

อรรถณพ

  เจนเจริญ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

57

5609-1007

ทัดตา

  สุภากูลย์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

58

5609-1008

รังสิมันตุ์

 ทองสวัสดิ์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

59

5609-1009

ศุภกร

  สุขประสิทธิ์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

60

5609-1010

กุลนันท์

  ทวีศรี

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

61

5609-1011

สุภาพร

  นิราศโศก

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

62

5609-1012

นพโรจน์

  วงศ์พัชรจรัส

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

63

5609-1013

สำรวมจิตร

 ศรีเมือง

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

64

5609-1014

ปรียนันท์

  หล่อเภรี

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

65

5609-1015

วิไลวรรณ

  เพิ่มศิลป์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

66

5609-1016

กัลยา

  ทวีสุข

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

67

5609-1017

สุนิดา

 พรมนิกร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

68

5609-1018

ทิพย์สุคนธ์

  ศิริสาร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

69

5609-1019

เกษม

 ประภาสะวัต

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

70

5609-1020

วนิดา

  ปาวรีย์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

71

5609-1021

ภูเมธ

  สิทธิกุล

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

72

5609-1023

ชวนพิศ

 โอษฐวิไล

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

73

5609-1024

ทรงกิจ

 ทุมมา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

74

5609-1025

สาลูมา

 ศรีขวัญเจริญ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

75

5609-1026

สุมาลี

 มูลนาม

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

76

5609-1027

จิราวรรณ

 ฤทธิรงค์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

77

5609-1028

วรัชยา

 นิ่มทอง

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

78

5609-1029

พรรณี

 เนตวงษ์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

79

5609-1030

พยงค์

  ขุนสะอาด

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

80

5609-1031

อรไท

  ดวงแก้ว

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

81

5609-1032

ณัฐศศิ

  ฐิติภาสวัจน์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ (ปริญญาเอก)

1

5213308

ธนาพล

  โตอุตชนม์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง (ปริญญาเอก)

1

5111107

ไพฑูรย์

 รักษ์ประเทศ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง

2

5211111

อภิวัตน์

 พลสยม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง

3

5211118

สมพร

 วัทสัน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง

4

5311116

รังษี

 เยาวรัตน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง

5

5411216

รหัส

 แสงผ่อง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง

6

5511110

วีรชัย

 โพธิปัตชา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง

7

5511111

มณฑาทิพย์

 ชินวัตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง

8

5511114

แสงชัย

 อัฑฒ์ปภาวิน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง

คณะศิลปศาสตร์ (ปริญญาเอก)

1

5312105

รุ่งระวีพร

 กิตติธนนิรมัย

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

2

5312114

ศิระ

 พงษ์สุวรรณ

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์

2

 

 

 

คณะนิเทศศาสตร์

21

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ

11

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์

58           92

 

 

ปริญญาโท

คณะนิติศาสตร์

1

 

 

 

คณะนิเทศศาสตร์

18

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ

21

 

 

 

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

15

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์

81          136

 

 

ปริญญาเอก

คณะนิเทศศาสตร์

1

 

 

 

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

8

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์

2             11

 

 

 

 

            239