มหาวิทยาลัยเกริก

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556

คณะนิติศาสตร์ (ปริญญาตรี)

1

492-13-0006

นิกร  สุริยะมาตร์

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

2

511-03-1161

อรรถชัย  บรรจงการ

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

3

521-03-0015

จิราพร  ลิขิต

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

4

521-03-0198

สุวรรณ์  ศรทอง

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

5

521-03-0246

เอกรัฐ  เหมาะเจาะ

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

6

521-03-0276

ลัดดา  แก้วสุวรรณ์

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

7

531-03-0017

ศิริลักษณ์  สุพร

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

8

531-03-0026

ภัทรานิษฐ์  สมอคอน

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

9

531-03-0029

แวววรรณ  คุ้มครอง

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

10

531-03-0035

สายธาร  คิมศิลา

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

11

531-03-0061

วัชรากร  พรมเป

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

12

531-03-0067

ภูริพัศ  เปรมแจ่ม

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

13

531-03-0073

สุนทร  ผิวสอาด

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

14

541-03-8004

เจษฎา  พิมพ์มหินทร์

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

15

542-03-8005

ราเมศร์  วงค์เสน

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

16

542-03-8006

นฤมิต  เป้าประดิษฐ

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

17

551-03-8001

ธนรัสย์  ภูสีห์รัตน์

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

18

551-03-8003

เชาวรัตน์  มีเดช

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

19

551-03-8004

พลอยปภัส  พรเพชรรัตน์

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

20

551-03-8006

สุรพันธุ์  สุขเจริญ

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

21

551-03-8007

นิตยา  ราชธานี

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

22

551-03-8010

นวลักษณ์  พานประทีป

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์  (ปริญญาตรี)

1

491-05-0317

อนุวัฒน์  ทองมา

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

2

491-05-1033

พิมพาภรณ์  ชัยสวัสดิ์

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

3

492-05-1049

ปกรณ์  ตั้งกิจเจริญชัย

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

4

503-05-5053

ธันย์รัศมิ์  อยู่กาญจนสิน

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

5

523-05-8001

ณิชาภัทร  เดชจินดา

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

6

531-05-0006

พรพนม  พุ่มมาก

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

7

531-05-0020

พนิดา  พลับพลี

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

8

531-05-0074

อิทธิสิทธิ์  เกิดสุข

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

9

531-05-8024

ภัทราภรณ์  ฟูเกษม

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

10

533-05-8027

พิวุฒิ  บวรกีรติขจร

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

11

541-05-8004

กรพชร  อุ่นอำภา

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

12

541-05-8007

เฉลิมศักดิ์  สาลำ

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

13

541-05-8010

ชญานิศ  พรหมอินทร์

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

14

541-05-8013

สรกฤช  ณัฐพิสุทธิ์

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

15

541-05-8021

นรเทพ  นรสิงห์

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

16

541-05-8032

พัชรี  สิงห์มีศรี

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

17

541-05-8043

อภิศักดิ์  โอภาสทิพากร

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

18

541-05-8044

นวพล  วัฒนศรี

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

19

542-05-8001

หัสบดินทร์  โรจนชีวะ

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

20

542-05-8002

ภูรีภัทร  ห้วยหงษ์ทอง

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

21

542-05-8003

ฐิติทัตน์  นิพนธ์พิทยา

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

22

542-05-8007

ทินกร  นนทะสุต

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

23

542-05-8009

นพวรรณ  มหารักขกะ

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

24

542-05-8013

นัดแนะ  บวรกีรติขจร

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

25

542-05-8014

ฉัตรา  วัฒนกุล

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

26

542-05-8017

ปฐมพงศ์  ชาภู่พวง

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

27

542-05-8024

ธนวัฒน์  พรรัตนานุกูล

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

28

542-05-8026

กนกนุช  บัวศรี

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

29

542-05-8030

สุชญา  โตมา

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

30

542-05-8044

ธนาธิป  สุขโพธิ์เพ็ชร์

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

31

543-05-8009

อนุเทพ  ตันติดลธเนศ

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

32

543-05-8010

ศราวุธ  ออกลกิจ

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

33

543-05-8013

ปณิตา  กุลชุติสิน

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

34

543-05-8027

โสภณ  สุวัฒนพิมพ์

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

35

543-05-8033

นที  แซ่ม้า

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

36

543-05-8034

รินทร์ดนัย  ไตรรัตน์ธนากุล

นิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

37

521-05-0246

สุณิสา  พิจาระณา

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

38

531-05-0001

ชนากานต์  แสนประเสริฐ

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

39

531-05-0034

สุพพัตรา  เหมโหง

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

40

531-05-0050

นฏกร  ศรีลา

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

41

531-05-0069

พนัชกร  คงท่าช้าง

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

42

513-05-8020

กรพล  ศิลปวิทย์

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

43

541-05-8022

ธนคม  พรหมพิทักษ์

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

44

541-05-8024

เกณิกา  พงศ์ฐากร

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

45

542-05-8032

ธนกฤต  ชะเอมน้อย

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

46

543-05-8011

สมศักดิ์  ผู่เจริญ

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

47

543-05-8036

จุฑา  ภู่กลาง

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

48

521-05-0308

น้ำหวาน  ทึบแปง

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารมวลชน

49

531-05-0011

วิชาดา  สำเภา

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารมวลชน

50

531-05-0014

จตุพร  เป็งวารี

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารมวลชน

51

531-05-0051

นริสา  พระธาตุ

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ  (ปริญญาตรี)

1

531-00-0192

จันทร์เพ็ญ  ตรีรส

บริหารธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร

2

521-00-1126

นุชจลี  โยศรีคุณ

บริหารธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

521-00-1190

วิศรุต  จิตรพิทักษ์เลิศ

บริหารธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

4

531-00-0009

สุรีรัตน์  เหลือทรัพย์

บริหารธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

5

531-00-0292

คมเดช  เสริฐศรี

บริหารธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

6

531-10-0002

มนัสนันท์  ยิ้มปรีดา

บริหารธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

7

542-00-0002

อัญวีณ์  ธรรมพัฒนพงศ์

บริหารธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

8

501-00-1141

ชำนาญ  ทองชัย

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์

9

521-00-0064

ธนาภรณ์  พุดหอม

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์

10

531-00-0054

อดิศักดิ์  ชัยณรงค์

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์

11

531-00-0056

โศจิพิชญ์  อินทเจ้า

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์

12

531-00-0090

สุพัตรา  คำตานิตย์

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์

13

531-00-0109

จุฑามาศ  คัดทะจันทร์

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์

14

531-00-0118

ชวลิต  หล่อสิงห์

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์

15

531-00-0215

กฤษณะ  สิตะยัง

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์

16

531-00-0216

ธนัญญา  กาฬเสาร์

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์

17

531-00-0234

ธรรมมากร  ต๊ะตุ้ย

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์

18

531-00-0316

มาลัย  ทาทม

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์

19

531-00-0135

วัชรีย์  ปาลกะวงศ์

บริหารธุรกิจ

การตลาด

20

531-00-0328

สุรศักดิ์  ปาลกะวงศ์

บริหารธุรกิจ

การตลาด

21

533-00-0001

สุนันทินี  ศรีดี

บริหารธุรกิจ

การตลาด

22

533-00-0002

ปรียาภา  ปาพ้นภัย

บริหารธุรกิจ

การตลาด

23

541-00-1282

ศิวายุทธ  อินทนะ

บริหารธุรกิจ

การตลาด

24

501-00-1495

บูชิต  ขาวสำอางค์

บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

25

501-00-1497

ธวัชชัย  ขวัญทอง

บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

26

501-00-1630

ปวีณา  ศรีบุญเพ็ง

บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

27

511-00-2555

ณรงค์ฤทธิ์  พรหมหากุล

บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

28

521-00-0882

วัชรินทร์  เปาเล้ง

บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

29

531-00-0046

ธีรวงศ์  แก้วมณี

บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

30

531-00-0104

ติณห์  ทองอร่าม

บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

31

531-00-0193

นุชจรินทร์  ดวงจันทร์

บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

32

511-00-2755

สุกัญญา  รัตนสุข

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

33

521-00-0236

รัชชิตา  ผาภุมมา

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

34

521-00-0372

นริสสา ไชยวิเศษ

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

35

521-00-1132

ภาคิน  วงค์สูง

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

36

523-20-0002

ธนาภรณ์  ขาวผ่อง

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

37

523-20-0011

กนกวรรณ  มูลศรี

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

38

531-00-0014

รุจิรา  แกล้ววิกย์กิจ

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

39

531-00-0154

พัชรา  แสงสกุล

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

40

531-00-0233

มันทนา  แสงสกุล

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

41

531-00-8012

พิริยา  คุณศรี

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

42

532-00-8002

อานนท์  วรธิติพงศ์

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

43

533-00-8002

สิริพร  เอียงเทศ

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

44

541-00-1091

สุเกต  แดงหนองหิน

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

45

541-00-8006

อาภากานต์  อิสริยพิพัฒน์

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

46

541-00-8007

ภัสสร  นราจันทร์

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

47

541-00-8010

สุภาวดี  เครือวัลย์

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

48

542-00-8001

รัสรินทร์  ธนาพิมลทิพย์

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

49

542-00-8002

กุลชญา  จันทรประดิษฐ

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

50

543-00-8001

สุเทพ  อุนะพำนัก

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

51

543-00-8003

วารุณี  สวัสดี

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

52

543-00-8004

กาญจนา  ชวนชิต

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

53

543-00-8005

รัตติพร  วาดเขียน

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

54

543-00-8008

แสงเทียน  ไชยลังกา

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

55

543-00-8010

โสภา  ไกรสุริยวงศ์

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

56

543-00-8011

จุฑารัตน์  คำหอมกุล

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

57

543-00-8013

อรรถพงษ์  วิชไชย

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

58

543-00-8014

จิรวัฒน์  ทองใบ

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

59

543-00-8016

วิภา  มานะเพ็ญศิริ

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

60

543-00-8017

ไข่มุก  รัตนสุวรรณ

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

61

543-00-8019

จริญา  พุทธิรักษ์

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

62

543-00-8020

อุไร  วงษ์ลา

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

63

551-00-8001

จุฑามาศ  สิงห์เขียว

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

64

551-00-8006

สุนิสา  ฤทธิ์พิทักษ์พงศ์

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

65

551-00-8007

กิตติยา  เชื้อกุณะ

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

66

551-00-8011

ธนัญชนก  จันทร์ภิกษุ

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

67

551-00-8015

ภราดร  อมรพิสิทธิ์

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

68

551-40-0016

สุดาทิพย์  สายฟั่น

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

69

552-40-8002

รัชนี  มีชัย

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

70

552-40-8010

สุพัสรา  นราแย้ม

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

71

552-40-8015

ฉัตร์ฐิตา  ชยานนท์พีรโชติ

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

72

552-40-8016

นฤมล  เหมะธุลิน

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

73

552-40-8019

อวยพร  ศีลาพัฒน์

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

74

552-40-8020

อัษฎาวุธ  ก๋ามะ

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

75

552-40-8022

ปัญชลี  สิรโยภาส

บริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์  (ปริญญาตรี)

1

501-04-0982

พิโมกข์  ดีดาษ

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

2

521-04-0743

แพรไหม  ใบลี

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

3

522-04-8021

กษิดิศ  กรโกวิท

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

4

522-04-8028

นพพล  กระแสร์ชล

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

5

531-04-0318

เมวิกา  เสนาสุนทร

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

6

531-04-8016

วารินทร์  กอบโคกกรวด

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

7

531-04-8020

มณีรัตน์  เจียมสมคิด

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

8

531-04-8073

ธนวัฒน์  แน่นนันท์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

9

531-04-8084

นิรุจน์  สีเหมือนบัว

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

10

532-04-0001

กรภัฐ  ระงับทุกข์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

11

532-04-8029

ประสิทธิ์  คำมูล

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

12

532-04-8043

รพีพร  ชีช้าง

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

13

532-04-8050

ปรเมศร์  เพชรานันท์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

14

532-04-8054

ลัดดาวัลย์  สินประเสริฐพร

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

15

532-04-8057

บดินทร์  นิลนาก

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

16

532-04-8058

ธีรพงษ์  ไลไธสง

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

17

532-04-8083

บุญทัน  บัวผัน

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

18

532-04-8116

สันติ  สมสุข

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

19

532-04-8131

ปัทมาพร  ก่ำเกลี้ยง

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

20

533-04-8001

แสงอรุณ  ป้อมถาวร

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

21

533-04-8006

สาธิต  พรนิคม

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

22

533-04-8013

หยับคาน  เพียรรักษ์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

23

533-04-8019

บุญเชิด  ศรีวัน

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

24

533-04-8024

สมหมาย  นุชน้อย

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

25

533-04-8029

ภวรัญชน์  ปรีดีทวีโรจน์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

26

533-04-8031

มัณฑิรา  มาศเมธา

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

27

533-04-8043

วิเชียร  จันทะเนตร

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

28

533-04-8047

อัครวีร์  สถิตถาวรวงศ์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

29

533-04-8054

แกมกาญจน์  จันทรโชติ

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

30

533-04-8101

วรรณิกา  พรมมา

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

31

533-04-8107

สุวิมล  รุ่งแสงจันทร์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

32

533-04-8110

เขมณัฏฐ์  ประวิณสมิทธิ์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

33

533-04-8119

สุธาทิพย์  อังสรากรกุล

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

34

541-04-8001

จุฑามาศ  ชิดตระกูล

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

35

541-04-8005

เอกนรินทร์  ทองกลิ่น

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

36

541-04-8008

อุษณีย์  เอี่ยมไวยวุฒิ

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

37

541-04-8010

สุรสิทธิ์  รอดสงค์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

38

541-04-8011

อุษณีย์  ทองแจ่ม

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

39

541-04-8012

มุกรินทร์  จันทร์ปุ่ม

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

40

541-04-8015

สิรภพ  เจริญยิ่ง

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

41

541-04-8018

เพชรจิรารัตน์  เกลียวปวิธ

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

42

541-04-8020

ปัญจรีย์  จุลไกรอานิสงส์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

43

541-04-8025

เติบโต  หงอสกุล

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

44

541-04-8027

มณเฑียร  สนริ้ว

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

45

541-04-8034

ปัทมา  สกุลมี

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

46

541-04-8035

ประสิทธิ์  งามสิงห์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

47

541-04-8036

ทรรศนียมาศ  พลอยเจริญกิจ

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

48

541-04-8037

เกรียงไกร  โภคาพานิชย์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

49

541-04-8038

พัฒน์ชรัช  รัตนศุทธพบูลย์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

50

541-04-8040

อนุชาติ   ปิยนราวิชญ์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

51

541-04-8101

มณีรัตน์  สิริสุข

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

52

541-04-8103

ชนัญญา  พวงทอง

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

53

541-04-8104

ลลิตา  เกตุแก้ว

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

54

541-04-8105

ปุญญาดา  ฉลองศักดิ์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

55

541-04-8106

อภิเชษฐ  กำเนิดเสนา

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

56

541-04-8110

วีรภัทร  วงศ์ล้อมนิล

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

57

541-04-8112

ขนิษฐา  หล่อแหลม

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

58

541-04-8113

สาริกา  บุญเชิญ

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

59

541-04-8114

ขวัญชนก  ยอมดี

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

60

541-04-8115

สิริวรรณ  พุทธวรรณกุล

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

61

541-04-8116

พิมพิศา  บุญถนอม

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

62

541-04-8118

วิจิตรา  ผาลา

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

63

541-04-8123

กนกรัตน์  มิ่งมงคล

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

64

541-04-8124

วราภรณ์  เจริญศรี

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

65

541-04-8125

นันทพร  มหาดไทย

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

66

541-04-8126

ปรีชา  สมการ

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

67

542-04-8002

ศิริโฉม  แดงสาย

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

68

542-04-8003

เอมอร  มีสวัสดิ์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

69

542-04-8004

ไพโรจน์  รุ่งเรือง

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

70

542-04-8006

ชัชกรณ์  วัจนบัณฑิต

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

71

542-04-8009

อนันตชัย  ไชยณรงค์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

72

542-04-8010

ธนิถา  หาเรือนทอง

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

73

542-04-8015

พลภัทร  เอี่ยมพุทธรักษ์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

74

542-04-8016

โชคชัย  ฤทธิ์ณรงค์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

75

542-04-8019

วชิรญา  สมอ่อน

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

76

542-04-8031

พิเศษ  มาสินกูล

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

77

542-04-8106

นวปฎล  เจริญศิลป์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

78

542-04-8107

วิรัตน์  ศุภกิจจานุสรณ์

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

79

542-04-8108

วรรณนิสา  มะลิผล

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

80

542-04-8109

ปริญญา  รุ่งเกียรติ

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

81

542-04-8110

ดารุณี  สีสอาด

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

82

542-04-8114

หัสนีย์  ก่อแก้ว

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

83

542-04-8115

พรหมมรินทร์  โยธา

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

84

543-04-8003

ชลดา  อักษรศิริวิทยา

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

85

543-04-8007

พรพิมล  พิทักษธรรม

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

86

543-04-8010

ญาณัชปุณ  ฐานิตปองอาภา

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

87

543-04-8014

ออริยาดา  สังข์ทอง

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

88

543-04-8015

ปาณิสรา  สาลี

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

89

543-04-8022

กัญญรัตน์  สุขศิลปชัย

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

90

543-04-8030

จรัสลักษณ์  ภูดรนาง

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

91

543-04-8034

มนสิชา  โชติบัญชา

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

92

551-04-8003

โชติกา  จรูญกิตติกร

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

93

551-04-8025

อรุณี  กาญบุตร

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

94

551-04-8027

รัตนาภรณ์  ภักดี

ศิลปศาสตร์

การจัดการ

95

531-04-0048

วารุณี  เงินสินธ์

ศิลปศาสตร์

ภาษาจีน

96

531-04-0118

ศิรินันท์  นาคพน

ศิลปศาสตร์

ภาษาจีน

97

531-04-0120

ชนัฐพร  ทรัพย์เกษมชัย

ศิลปศาสตร์

ภาษาจีน

98

531-04-0156

จีรนันท์  บุญญาธิกุล

ศิลปศาสตร์

ภาษาจีน

99

531-04-0171

สโรชินี  ทวีศรีสวัสดิ์

ศิลปศาสตร์

ภาษาจีน

100

531-04-0268

ทิพยรัตน์  ไชยราช

ศิลปศาสตร์

ภาษาจีน

101

531-04-0269

ปานเนตร  สิงห์คำหาญ

ศิลปศาสตร์

ภาษาจีน

102

521-04-0061

จิราทิพย์  พินิจการ

ศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

103

521-04-0445

อุกฤษ  หีดฤทธิ์

ศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

104

521-04-0500

โกศล  สีสด

ศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

105

521-04-0661

ธนานันต์  แซ่ฮู่

ศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

106

521-04-0674

ฐานิศวร์  เลิศรัชตะพงษ์

ศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

107

531-04-0033

จิราภรณ์  รัตนพันธ์

ศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

108

531-04-0085

นภาพร  บัวใหญ่

ศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

109

532-04-0005

เฉิงจิ่น  หลิน

ศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

110

541-04-0596

สุกัญญา  เชื้อหอม

ศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

111

541-04-0597

ชลลดา  ภูมิเลิศ

ศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

112

521-04-0088

ณัฐพล  แสนประเสริฐ

ศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์

113

521-04-0390

ขวัญเดือน  งามยิ่ง

ศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์

114

521-04-0732

จารุวัฒน์  สอนทุ่งใน

ศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์

115

521-04-0774

วาสนา  จันดีบัว

ศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์

116

531-04-0024

กิตติชาติ  พรมสาตร์

ศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์

117

531-04-0097

ธวัชชัย  วรนาม

ศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์

118

531-04-0113

อาจารี  เกตุเลขวัตร

ศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์

119

531-04-0160

วิศรุต  อินจันทร์

ศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์

120

531-04-0168

มงคลธร  ด้วงช้าง

ศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์

121

531-04-0310

รอฮานา  สาสูเลาะ

ศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์

122

531-04-0314

อานนท์  ชะบังรัมย์

ศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์

123

531-04-0316

เจษฎาวัฒน์  อมรลักษณ์

ศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์

124

531-04-0317

ธนะชิต  คำแจ้

ศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์

125

531-04-0324

ปิยธิดา  ไวแสน

ศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์

126

521-04-0773

จิระพา  ตะลาโส

ศิลปศาสตร์

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม

127

531-04-0056

เอกภพ  คำมุงคุณ

ศิลปศาสตร์

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม

128

531-04-0123

จินตหรา  พานิชกุล

ศิลปศาสตร์

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม

129

501-04-0656

นุจรีย์  เตยต้น

ศิลปศาสตร์

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

คณะนิติศาสตร์ (ปริญญาโท)

1

5005-1007

ภูเบศ  สว่างอารมย์

นิติศาสตร์

กฎหมายธุรกิจ

2

5005-2004

นภักษร  คณารักสมบัติ

นิติศาสตร์

กฎหมายธุรกิจ

3

5005-2005

ชญานิศวร์  ภิรมย์ภูริวงษ์

นิติศาสตร์

กฎหมายธุรกิจ

4

5105-2005

วิมลรัตน์   สัมฤทธิ์

นิติศาสตร์

กฎหมายธุรกิจ

5

5105-2006

จันทิมา  สวนสุข

นิติศาสตร์

กฎหมายธุรกิจ

6

5205-1012

ชัดติยาพร  คำแสน

นิติศาสตร์

กฎหมายธุรกิจ

7

5205-2004

วิษณุ  ฉิมตระกูล

นิติศาสตร์

กฎหมายธุรกิจ

8

5205-2005

ปัญญา  วิมลเศรษฐ

นิติศาสตร์

กฎหมายธุรกิจ

9

5205-2007

สุรพงศ์  ยืนยาว

นิติศาสตร์

กฎหมายธุรกิจ

10

5305-2002

จักรษณุพงศ์  ขวัญคีรี

นิติศาสตร์

กฎหมายธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ  (ปริญญาโท)

1

5403-3006

สุวิทย์  กรสวรรค์

บริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

2

5503-1001

อุษา  แสงแจ่ม

บริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

3

5503-1004

ตรีประดับ  อรุณศรี

บริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

4

5503-1006

พานิจดา  รามศิริ

บริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

5

5503-1007

จิรารัตน์   ฮามพิทักษ์

บริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

6

5503-1008

จิตราภรณ์  กำเนิดเรือง

บริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

7

5503-1010

ณัฏฐมนฑณ์   สิริธนาพุฒิ

บริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

8

5503-2005

พรรณทิพา  ชูมาปาน

บริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

9

5403-3103

วัจมัย   โกมล

บริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์โลกาภิวัฒน์

10

5403-1006

สุกัญญา   พรหมวิจิตร์

บริหารธุรกิจ

การตลาด

11

5403-3005

อิสรา  สุขมหาหลวง

บริหารธุรกิจ

การตลาด

12

5403-3001

ศลิษา   เหล่าวิทวัส

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

13

5403-3003

ณัฎฐณิชา  แสงนิกุล

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

14

5403-3009

อรวรรณ   สุดแสนยา

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

15

5403-3010

กนกวรรณ  พงศ์ชัยประสิทธิ์

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

16

5503-1013

ณัฐวรรณ  ปฏิญญาวิบูล

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

คณะศิลปศาสตร์  (ปริญญาโท)

1

5202-3004

ยุพาวดี   ชัยชนะ

ศิลปศาสตร์

การบริหารองค์การ

2

5402-1203

สุทธดา  ตั้งสกุล

ศิลปศาสตร์

การบริหารองค์การ

3

5502-1002

สุทธิดา  โอสถานนท์

ศิลปศาสตร์

การบริหารองค์การ

4

5502-1003

ธัญชนก  พรหมมณี

ศิลปศาสตร์

การบริหารองค์การ

5

5502-1005

วัชรพัฒน์  โชติทวีภัทรกุล

ศิลปศาสตร์

การบริหารองค์การ

6

5307-2008

ธนงค์  เพชรทอง

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

7

5307-2011

อดิเรก  คิดธรรมรักษา

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

8

5307-2022

พัชรณัฏฐ  น้ำไชยศรี

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

9

5407-1005

ปุญณิศา   ณัชญ์โสภณ

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

10

5407-1006

นิคม   หมดราคี

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

11

5407-1023

สวภณ   คะอังกุ

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

12

5407-1024

ชนภัทร  สุขสวัสดิ์

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

13

5407-1201

อดิศักดิ์   ทุ่งสินธุ์

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

14

5407-1203

ไพฑูรย์  รุ่งเรือง

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

15

5407-1205

นรพนธ์   ปินรุม

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

16

5407-1207

พงษ์พันธ์   ศรีสาคร

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

17

5407-1211

กุลณรัต  ธนภัทรรักษ์

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

18

5407-1219

ปราณี  บุญทองแก้ว

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง (ปริญญาโท)

1

5508-2001

วริศรียา  บุญสม

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

2

5508-2002

ทศพล  แก้วทิมา

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

3

5508-2004

กาญจนา   อำภา

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

4

5508-2005

รัชณีพร  เศรษฐเชื้อ

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

5

5508-2006

บรรจง   พัฒโนทัย

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

6

5508-2008

พรหมเมศร   สุนทรเดชาวัฒน์

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

7

5508-2009

เตชนิธิ  ดิษยนันทไพบูลย์

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

8

5508-2010

อรวรรณ  คำแสน

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

9

5508-2011

สมเจตน์  หอมเกษร

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

10

5508-2012

รัฐพร  ชูเลิศ

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

11

5508-2013

ศุภชัย  จันทร์สุภาเสน

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

12

5508-2014

วีระพงษ์  ธนะวิชัย

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

13

5508-2015

อมรชัย  เชื้อแก้ว

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

14

5508-3002

รัชพล   พุทธรักษา

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

15

5508-3003

อุราชนก   คงกล่ำ

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

16

5508-3004

อภิวัชร์   กลีบจำปี

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

17

5508-3005

ไพบูลย์  บุตรเลียบ

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

18

5508-3007

นพพร  กรังพานิช

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

19

5508-3010

นคร   ตั้งสีฟ้า

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

20

5508-3011

นพเมศฐ์  เจริญนพพงศ์

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

21

5508-3012

สุมาลี  บุตรเสือ

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

22

5508-3013

ศราวุธ  พรนามา

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

23

5508-3014

ณิชาภา  เหมะธุลิน

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

24

5508-3018

สุภชัย  ตั้งกิจเจริญชัย

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

25

5508-3020

อิทธิ์ณณัฏฐ์  หงษ์ชูเวช

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

26

5608-1002

วิชา  อยู่หลำ

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

คณะศิลปศาสตร์  (ปริญญาเอก)

1

5312110

อารีย์พร   วงศ์จันทร

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

2

5312112

ธนันท์ธร   สิริพัชรงค์กูร

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

3

5312113

จินตนา  กาศมณี

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

4

5312116

นงนุช  ศรีสุข

ศิลปศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง (ปริญญาเอก)

1

5311102

จิรเมธ   ชนะสกุล

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

สื่อสารการเมือง

 

ปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์

22

277

คณะนิเทศศาสตร์

51

คณะบริหารธุรกิจ

75

คณะศิลปศาสตร์

129

ปริญญาโท

คณะนิติศาสตร์

10

70

คณะบริหารธุรกิจ

16

คณะศิลปศาสตร์

18

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

26

ปริญญาเอก

คณะศิลปศาสตร์

4

 

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

1

5

 

 

 

352