มหาวิทยาลัยเกริก

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

คณะนิติศาสตร์ (ปริญญาตรี)

1

501030094

สุดาพร

 เพาะนาไร่

นิติศาสตร์

2

501030411

อัจฉพล

 เวียงนนท์

นิติศาสตร์

3

501030418

ภิราภรณ์

 ศรดา

นิติศาสตร์

4

511030086

จินตนา

 เวฬุวนารักษ์

นิติศาสตร์

5

511030557

สุทธินันท์

 ศรีอรรคจันทร์

นิติศาสตร์

6

511030581

จุฑารัตน์

 อำพวา

นิติศาสตร์

7

511030676

อภิสิทธิ์

 กองทอง

นิติศาสตร์

8

511031172

ปทิตตา

 ต่อดำรงค์

นิติศาสตร์

9

511031355

เอกสิทธิ

 อินทร์งาม

นิติศาสตร์

10

511031370

ศิริลักษณ์

 สุพรรณกนก

นิติศาสตร์

11

511031373

พงศกร

 วิสุทธาภรณ์

นิติศาสตร์

12

511031381

สิทธิ์ทัศชัย

 ป๋ออ่อน

นิติศาสตร์

13

521030061

น้ำฝน

 ติ๊บสี

นิติศาสตร์

14

521030117

ชัยธวัช

 ปักมาต

นิติศาสตร์

15

521030119

พรรณธิพา

 สายโพธิ์คำ

นิติศาสตร์

16

521030121

กนกศักดิ์

 เสมอภาค

นิติศาสตร์

17

521030124

สุรสิทธิ์

 พันธ์อินป้อ

นิติศาสตร์

18

521030190

อรสา

 ภักดีเมือง

นิติศาสตร์

19

521030226

จักรพงษ์

 พรหมสาร

นิติศาสตร์

20

521030231

อุบล

 วงศ์อามาตย์

นิติศาสตร์

21

521030255

กิตติมา

 ใหมทอง

นิติศาสตร์

22

521030256

วราภรณ์

 ฝางแก้ว

นิติศาสตร์

23

521030260

ดวงกมล

 บ้วนกียาพันธุ์

นิติศาสตร์

24

521030261

ศิริรัตน์

 ราชนาเมือง

นิติศาสตร์

25

531030001

เทวิกา

 บุญจันทร์

นิติศาสตร์

26

531030005

อาทิตย์

 ศรีชัย

นิติศาสตร์

27

531030009

อธิรักษ์

 ชำนาญอักษร

นิติศาสตร์

28

531030011

ปิโยรส

 ขอสกุลวงศ์

นิติศาสตร์

29

531030020

รัชนู

 ปลายแดน

นิติศาสตร์

30

531030023

กัญญา

 บรรจงการ

นิติศาสตร์

31

531030027

ฤทัยรัตน์

 ครุธแจ่ม

นิติศาสตร์

32

531030033

ภูเบศน์

 แก้วประเสริฐ

นิติศาสตร์

33

531030038

ดวงทิพย์

 หังใจดี

นิติศาสตร์

34

531030041

อภิญญา

 พูลพอกสิน

นิติศาสตร์

35

531030045

ศตวรรษ

 ภูนิคม

นิติศาสตร์

36

531030060

อธิบดี

 กาวีจันทร์

นิติศาสตร์

37

531038003

นันทิยา

 อานนทกูล

นิติศาสตร์

38

531038006

เอกราช

 เปลี่ยนขำ

นิติศาสตร์

39

532038001

สุวรรณ

 ศิริมุจลินท์

นิติศาสตร์

40

533038004

พัชรินทร์

 พันวงษา

นิติศาสตร์

41

541038003

วิสิทธิ์

 จินตนานุวัฒน์

นิติศาสตร์

42

541038006

ศศิธร

 นิลคุณ

นิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ (ปริญญาตรี)

1

482050001

ทรงกลด

 โชติช่วง

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

2

482050005

อาณัติชัย

 ตั้งเรือนรัตน์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

3

482050102

เจศิฏา

 เพราะกลาง

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

4

491051008

สัญญ์ภูมิ

 เศรษฐิเมธิน

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

5

501055010

กฤษติยา

 รังษีจันทร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

6

511058003

อะตอม

 สัมพันธภาพ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

7

521050134

วาสนา

 ม่วงวงษ์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

8

521050215

ธนาคาร

 เดชศิริ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

9

521050232

กิจจวรรณ

 สุขจันทร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

10

521050290

กลชัย

 ล่าโสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

11

521050299

ชัชวาล

 กานตศิลป์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

12

521050340

สุชาบดี

 เมียดเตียบ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

13

531050005

ศิวพร

 สว่างนวล

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

14

531050015

ศุภชัย

 ยังคำมั่น

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

15

531050023

นาฎรดา

 สุดประเสริฐ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

16

531050035

นฤดล

 พรมแก้ว

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

17

531050059

วิจิตรา

 ศรีสนอง

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

18

531050064

นัฐวุฒิ

 พันแทน

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

19

531050072

วราภรณ์

 น้ำจันทร์เจริญ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

20

531050073

ศุภากุล

 วรเจริญ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

21

531050075

อุดมศักดิ์

 ดำหาย

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

22

531050076

ธนพร

 เพชรมณี

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

23

531050083

สุวิมล

 ธิราไชย

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

24

531050084

พงศธร

 ตั้งใจพิทักษ์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

25

531050086

กฤตกนก

 บุญทาบุรี

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

26

531050087

อิสระ

 สุวรรณไตร

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

27

531050097

สุวรา

 พัดทอง

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

28

531050104

ปฏิพัทธ์

 ภาระบุตร

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

29

531050105

ณัฐวุฒิ

 ตลับเพชร

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

30

531050109

นลินา

 เศษลือ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

31

531050110

ณพวุฒิ

 เทียมมณี

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

32

531050117

อาภิญญา

 พรมดี

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

33

531050126

วราวุฒิ

 นนสินชัย

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

34

531050128

ขวัญ

 ศิริบูรณ์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

35

531050129

คณิศรา

 ตรีรัตน์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

36

531050131

อธิวัฒน์

 วงศ์กล้าหาญ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

37

531050134

สรสิทธิ์

 ตรีรัตน์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

38

531058008

ณัฏฐนนท์

 พรเลิศ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

39

531058009

ณชนน

 พรเลิศ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

40

531058015

ณัฐพล

 โตพิจิตร

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

41

531058030

อาเมเรีย

 จาคอป

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

42

531058032

พิชยดนย์

 พึ่งพันธ์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

43

531058047

เสาวณี

 รัศมี

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

44

531058060

กฤษณา

 จีระมะกร

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

45

531058061

เพชรรัตน์

 จีระมะกร

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

46

532058001

จิรายุ

 แก้วมณี

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

47

532058006

บรรจง

 พัฒโนทัย

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

48

532058008

ปัญญภพ

 พรมไชยะ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

49

532058017

ธนกร

 สุขอนันต์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

50

532058019

สุวิจักขณ์

 บุญประกอบ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

51

532058021

นรุตม์ชัย

 ศิริชัย

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

52

532058022

อนิรุต

 เอี่ยมธรรม

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

53

532058029

ชลทิช

 นงนุช

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

54

533058002

เปรมศักดิ์

 ชูจันทร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

55

533058006

พิชญาภา

 วินเตอร์สัน

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

56

533058012

ธนกร

 วรนิมมาน

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

57

533058018

อธิเมศร์

 อนันต์พิชัยเดช

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

58

533058021

อนันทพร

 ยอดอุบล

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

59

533058022

อาร์ค

 ภูริพันธุ์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

60

533058029

รัชพล

 ไชยนาม

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

61

533058032

ศศินาถ

 ชุนพิพัฒน์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

62

533058034

มัสลิน

 จริงจิตร

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

63

541058006

จิรดาวรรณ

 พิมพ์สุทธิ์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

64

541058028

มัทนรรพ์

 อิ่มอก

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

65

541058029

สุธี

 เจริญพิทักษ์ชัย

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

66

541058030

ธัญทิพย์

 กิติพิชญะพัฒน์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

67

541058041

ปิรนันท์

 มุสตาฟา

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

68

541058045

มนต์ชัย

 ศิริตันติธรรม

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

69

542058049

ชวภณ

 ไกรอนุพงษ์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

70

543058001

ธัชพงษ์

 เล็งเลิศผล

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

71

543058028

พศิน

 ชมภูนาค

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

72

501050727

ภัทรภณ

 สุจริต

การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

73

531050033

กิ่งกนก

 ไชยประเทศ

การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

74

531050040

สรินยา

 ริดเจริญ

การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

75

531050042

สุกัลยา

 สุวรรณา

การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

76

531050119

นิตญา

 เด่นดี

การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

77

531059001

สยาม

 ประสาทเขตรการ

การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

78

531059003

วรัญญาภัทร์

 ชัยพิชยาพงศ์

การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

79

522058019

กฤษฎา

 บุญญะ

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

80

523058015

ญนัถณิษฐ์ภา

 มณีประดิษฐ์

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

81

531058016

ทัศนัย

 อัจฉริยะประสิทธิ์

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

82

531058018

รัสรินทร์

 อิทธิวัฒน์ธานี

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

83

531058026

พยนต์

 ทิพมาตย์

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

84

532058015

โพธิศิษฏ์

 สอนภักดี

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

85

532058016

ศศิพิมพ์

 ทันตวิวัฒนานนท์

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

86

532058018

สุรสิทธิ์

 ตรีทอง

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

87

532058025

สุจิตตรา

 ปวงกิจจา

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

88

533058014

คม

 ลำภู

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

89

533058030

สิริกัลยาณี

 สินาคม

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

90

541058019

พิษณุวัฒน์

 ศรีสวัสดิ์

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

91

541058020

รัตน์

 ภู่กลาง

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

92

541058023

เบญญาภา

 ถาวรธนิตกุล

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

93

541058031

ฉัตรชัย

 มีศิลป์

การสื่อสารการเมืองบูรณาการ

94

501050881

นพรัตน์

 ชัยมงคล

การสื่อสารมวลชน

95

502050008

ศศิมา

 บัวบุศย์

การสื่อสารมวลชน

96

521050153

จักรกฤษณ์

 พุทธา

การสื่อสารมวลชน

97

531050002

ชนันธร

 พุทธานุสรณ์

การสื่อสารมวลชน

98

531050010

ธเนศ

 ทับทิมทอง

การสื่อสารมวลชน

99

531050029

ปุญญาพัฒน์

 ขาลเขว้า

การสื่อสารมวลชน

100

531050047

ณัฐพล

 อัมรา

การสื่อสารมวลชน

101

531050054

คงกฤช

 สุขเกษม

การสื่อสารมวลชน

102

531050080

พิมพ์นิภา

 ฟักสุวรรณ์

การสื่อสารมวลชน

103

441050003

อารีรัตน์

 ชัยศิริวิกรม

นิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ (ปริญญาตรี)

1

511002420

จิราพรรรณ

 อินทร์กันหา

การเงินและการธนาคาร

2

511002813

สิเรียม

 ใจยะปัน

การเงินและการธนาคาร

3

511004398

ภัสรินทร์

 วิรุณพันธ์

การเงินและการธนาคาร

4

511005977

พรประภา

 แสนโภชน์

การเงินและการธนาคาร

5

521001179

เบญจมาศ

 ดาดวน

การเงินและการธนาคาร

6

521001180

อัมพวรรณ

 สารีคำ

การเงินและการธนาคาร

7

531000033

วีรศักดิ์

 แก้วลอย

การเงินและการธนาคาร

8

531000130

มุฑิตา

 โพกโต

การเงินและการธนาคาร

9

531000139

อนุสรา

 โป่งมณี

การเงินและการธนาคาร

10

531000156

โชศิญาณ์

 เหล่าพงศ์พิชญ์

การเงินและการธนาคาร

11

531000182

อภิวรรณ

 ปริเตนัง

การเงินและการธนาคาร

12

531000212

นิภัทรา

 แข็งแรง

การเงินและการธนาคาร

13

531000240

ธิดารัตน์

 สังข์ทอง

การเงินและการธนาคาร

14

531000252

พิรุณทิพย์

 ศรีสันทราย

การเงินและการธนาคาร

15

531000257

สุวิมล

 สุขเกษม

การเงินและการธนาคาร

16

531000261

จุติพร

 พงษ์สุวรรณ์

การเงินและการธนาคาร

17

531000282

นันท์สินี

 พรหมลิ

การเงินและการธนาคาร

18

531000290

สุรีฉาย

 นิยมสุข

การเงินและการธนาคาร

19

531000314

ลัดดาวัลย์

 สงครามรอด

การเงินและการธนาคาร

20

531000320

วิภาวดี

 โคตรสุวรรณ

การเงินและการธนาคาร

21

511006213

สุรศักดิ์

 จุ้ยฮก

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

22

513100002

พงศ์สุรเดช

 แสนกล้า

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

23

521200061

ฑศพล

 สโมสร

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

24

521300023

กิตติภณ

 ไตรรักษ์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

25

531000006

สมาพร

 ไทยศรี

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

26

531000069

ขวัญจิตร

 นาคเพชร

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

27

531000125

อโณทัย

 สาลีพิมพ์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

28

531000232

ดาวัลย์

 แสงจันทร์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

29

531000259

เจนวิภา

 มาลา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

30

531000276

ณัฏฐพัชร์

 ไพโรจน์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

31

531000289

กิตติยาพร

 อินธิแสน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32

531000295

นาถฤดี

 มีบุญ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33

531000324

กิตติศักดิ์

 ดีคำ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

34

531100005

พรพิศ

 ศิริศิลป์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

35

531100006

พงษ์พัฒน์

 เจริญสุข

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

36

531100010

พรพรรณ

 พุ่มยิ้ม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

37

531100017

พิณโย

 ทองงาม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

38

531100023

นฤพล

 บุศย์ประยูร

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

39

531100025

กิตติคมน์

 พังหมื่นไว

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

40

532000007

สุวิทย์

 วิริยะมาเรศ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

41

541001169

ศิริมงคล

 ปราโมทย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

42

541001283

ศรัญญา

 ศรีบุรินทร์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

43

541100005

สุธิดา

 วัฒนศรี

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

44

541100006

วาสิฐี

 พรหมจันทร์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

45

541100007

เรณู

 จุลปะ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

46

541100008

ชลลดา

 ธาราไทย

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

47

501001339

พงษ์พล

 พัชนี

การจัดการโลจิสติกส์

48

501001629

ภัทรศรี

 เจ้าวันนะ

การจัดการโลจิสติกส์

49

511005992

สุนันท์

 พวงทอง

การจัดการโลจิสติกส์

50

511006206

ปรางทิพย์

 ปุยทอง

การจัดการโลจิสติกส์

51

521000259

วิโรจน์

 รุณชาติเลิศปัญญา

การจัดการโลจิสติกส์

52

521000286

สุภาวดี

 สายแก้ว

การจัดการโลจิสติกส์

53

521001023

จารุวรรณ

 สีน้อยพรม

การจัดการโลจิสติกส์

54

521001122

ยมนา

 แก้วมณี

การจัดการโลจิสติกส์

55

521001166

ศศิธร

 กองทอง

การจัดการโลจิสติกส์

56

521001222

ทัชพงษ์

 แตงอ่อน

การจัดการโลจิสติกส์

57

521001229

สุพรรณี

 ดีทำมา

การจัดการโลจิสติกส์

58

521001264

เฉลิมวุฒิ

 อุคำพันธ์

การจัดการโลจิสติกส์

59

521001270

นุชรีย์

 อุปถัมภ์

การจัดการโลจิสติกส์

60

521001289

เกษมสุข

 บุญเจริญ

การจัดการโลจิสติกส์

61

531000029

ธนัชพร

 ชุมประเสริฐ

การจัดการโลจิสติกส์

62

531000048

วิภาวรรณ

 แสงสุวรรดี

การจัดการโลจิสติกส์

63

531000051

นันทิยา

 วงศ์อ้าย

การจัดการโลจิสติกส์

64

531000053

ธัญญารัตน์

 แพเพชรทอง

การจัดการโลจิสติกส์

65

531000067

ศุภวรรณ

 จันทร์โท

การจัดการโลจิสติกส์

66

531000077

วราภรณ์

 ภู่โต๊ะยา

การจัดการโลจิสติกส์

67

531000086

สุคนธิกา

 เกลี้ยงกลิ่น

การจัดการโลจิสติกส์

68

531000089

นัทธชัย

 เครือชา

การจัดการโลจิสติกส์

69

531000111

ธันยพร

 กุลสะท้าน

การจัดการโลจิสติกส์

70

531000112

กิติยา

 ท้าวไธสง

การจัดการโลจิสติกส์

71

531000131

หนึ่งฤทัย

 แสงราวี

การจัดการโลจิสติกส์

72

531000132

ชุติมา

 ชาลี

การจัดการโลจิสติกส์

73

531000133

เพชรลดา

 ดีเพชร์

การจัดการโลจิสติกส์

74

531000144

พนิดา

 ดวงประทีป

การจัดการโลจิสติกส์

75

531000146

ศิรินทิพย์

 ชิวแพร

การจัดการโลจิสติกส์

76

531000158

ฏิมาพร

 ปัญญาสัจธรรม

การจัดการโลจิสติกส์

77

531000167

สุพัตรา

 ดอกไม้

การจัดการโลจิสติกส์

78

531000173

อุบลวรรณ

 ดาบเชื้อ

การจัดการโลจิสติกส์

79

531000177

สุดารัตน์

 แก้วระวัง

การจัดการโลจิสติกส์

80

531000186

ประวีณา

 ปีเจริญ

การจัดการโลจิสติกส์

81

531000189

วรุต

 เขียวอ่อน

การจัดการโลจิสติกส์

82

531000191

สุภาภรณ์

 พรมบุญ

การจัดการโลจิสติกส์

83

531000196

ธวัชชัย

 สิทธิแก้ว

การจัดการโลจิสติกส์

84

531000199

เขมทัต

 สุ่นศรี

การจัดการโลจิสติกส์

85

531000208

ธีระพงษ์

 ชมโพธิ์ตาก

การจัดการโลจิสติกส์

86

531000220

สุปราณี

 พรมโพธิน

การจัดการโลจิสติกส์

87

531000225

อุษณีย์

 ศรีสุนทร

การจัดการโลจิสติกส์

88

531000249

ฉัตรชัย

 ทานะเวช

การจัดการโลจิสติกส์

89

531000250

เมธาวี

 คำใบ

การจัดการโลจิสติกส์

90

531000256

ภาวิณี

 ศรีนุสร

การจัดการโลจิสติกส์

91

531000268

อภิชาติ

 โสภา

การจัดการโลจิสติกส์

92

531000285

วิรัตน์

  หนูเกตุ

การจัดการโลจิสติกส์

93

531000293

นันทฉัตร

 บุญปาน

การจัดการโลจิสติกส์

94

531000305

วิภาวดี

 สินวรณ์

การจัดการโลจิสติกส์

95

531000307

สมนิต

 แซ่จ๋าว

การจัดการโลจิสติกส์

96

531000308

นิชล

 ชื่นชม

การจัดการโลจิสติกส์

97

531000315

สิทธิชัย

 วงศ์แสง

การจัดการโลจิสติกส์

98

531000327

ฐากูร

 โสมทรัพย์

การจัดการโลจิสติกส์

99

481000238

วรรณนิสา

 จันทร์ตรีชา

การตลาด

100

521000983

ศิริพร

 กลิ่นประเสริฐ

การตลาด

101

521001148

โยธกา

 ขานพล

การตลาด

102

521001185

ลลิตา

 เล็กดา

การตลาด

103

531000049

นิภา

 สาริยา

การตลาด

104

531000096

ทิวาพร

 พยอม

การตลาด

105

531109002

อำพร

 ยาลา

การตลาด

106

531109003

อัมรินทร์

 เขียวชอุ่ม

การตลาด

107

531109004

วันเพ็ญ

 พุ่มโพธิ์

การตลาด

108

531109005

จารุวรรณ

 ก๊วยสมบูรณ์

การตลาด

109

531109009

ชลนิกา

 สุขจิตต์

การตลาด

110

531109011

นิลนาท

 เทศน์ดี

การตลาด

111

532000008

สุฐิติธรณ์

 นุ้ยประสิทธิ์

การตลาด

112

541001332

อังศุชวาล

 หนองใหญ่

การตลาด

113

541001333

สถาพร

 แก้วขัด

การตลาด

114

541001359

อุษณีย์

 เฮงประเสริฐ

การตลาด

115

511002283

ภัชรากร

 พรพุทธินันท์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

116

511006237

สุระพงษ์

 กองเซ็น

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

117

521000454

รุ่งทิวา

 ชัยสงค์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

118

521000572

เนตรชนก

 อุ่นวงค์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

119

521000665

ระวีวรรณ

 สมตัว

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

120

521001009

ปัญญพล

 เผือกสวัสดิ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

121

521001169

สัณฐิติ

 ทองบ่อ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

122

521001173

พรนารายณ์

 ลำภา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

123

521001235

อรฤทัย

 ปานภูมี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

124

531109001

กฤษฎา

 เพ่งวรรธนะ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

125

531109006

เสาวลักษณ์

 ด้วงติลี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

126

531109008

ช่อทิพย์

 ทับอ่ำ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

127

531109010

รวีวรรณ

 เดชศรี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

128

501000227

วชิรญา

 จันทร์มหา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

129

501000711

โสธิตา

 เกียกสูงเนิน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

130

501001563

ปัทมากร

 ใคร่ครวญ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

131

511000162

วิมลแย้ม

 โสมี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

132

511000500

คมสัน

 รอดกลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

133

511001831

ปาริฉัตร

 นันทสาโร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

134

511003999

ณัฐวุฒิ

 ชาวโพธิ์เอน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

135

511004740

เอกสิทธิ์

 ทองหัสนะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

136

511005324

สถาพร

 สังข์รุ่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

137

511006169

วารุณี

 ทองโคตร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

138

521000837

สุดารัตน์

 บริบูรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

139

521000997

เรวดี

 เจริญตา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

140

521001234

อังสนา

 นิลประดับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

141

531000161

พรจิรา

 บุญครองเกียรติ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

142

471000424

นลินรัตน์

 ศรีพระลาน

บัญชีบัณฑิต

143

511005290

วราวรรณ

 สกุลโชคอำนวย

บัญชีบัณฑิต

144

511006247

สุกัญญา

 บาททอง

บัญชีบัณฑิต

145

521000300

ทรายกมล

 โพธิชัย

บัญชีบัณฑิต

146

521000737

สุวรรณี

 ตรีหิรัญ

บัญชีบัณฑิต

147

521000965

ชรินทร

 กลิ่นอ่อน

บัญชีบัณฑิต

148

521001189

กมลทิพย์

 อนุโยค

บัญชีบัณฑิต

149

521001194

ปาหนัน

 โพธิ์ชัยโถ

บัญชีบัณฑิต

150

521200020

เฉลิมขวัญ

 เหลี่ยมวานิช

บัญชีบัณฑิต

151

521200055

นันทิกา

 เทพสิงห์

บัญชีบัณฑิต

152

521200072

ปรารถนา

 พะสิม

บัญชีบัณฑิต

153

523008002

กานดา

 ทับทิม

บัญชีบัณฑิต

154

531000043

พรทิพา

 การินทร์

บัญชีบัณฑิต

155

531000044

ชุติกาญจน์

 แถวอุทุม

บัญชีบัณฑิต

156

531000094

ศิริพร

 ภู่นอก

บัญชีบัณฑิต

157

531000101

อนุสรา

 ศิริกาล

บัญชีบัณฑิต

158

531000114

สุภาวรรณ์

 กาลจักร

บัญชีบัณฑิต

159

531000129

ภิญญาพัชญ์

 โพธิ์รักษา

บัญชีบัณฑิต

160

531000148

ณัฐวุฒิ

 แสงจันทร์แจ่ม

บัญชีบัณฑิต

161

531000170

ภัทราภรณ์

 สินเปียง

บัญชีบัณฑิต

162

531000180

นิดา

 โคเกิด

บัญชีบัณฑิต

163

531000205

วรรณา

 ชาวสวน

บัญชีบัณฑิต

164

531000218

นฤมล

 นาสมบูรณ์

บัญชีบัณฑิต

165

531000221

วิภารัตน์

 เจนอภิธรรม

บัญชีบัณฑิต

166

531000223

กนกนาถ

 ประคอง

บัญชีบัณฑิต

167

531000230

กานดา

 ละแมสะอั๊ด

บัญชีบัณฑิต

168

531000236

ศิริรัตน์

 สมศรี

บัญชีบัณฑิต

169

531000297

เกษรา

 เทียนมณี

บัญชีบัณฑิต

170

531000322

สุภาภรณ์

 แซ่กือ

บัญชีบัณฑิต

171

531000340

รุ่งฤทัย

 แสวงนาม

บัญชีบัณฑิต

172

531008001

ติ๋ม

 แสงสุวรรณ

บัญชีบัณฑิต

173

531008003

ปัญญวุฒิ

 วิริยธนานนท์

บัญชีบัณฑิต

174

531008017

สุภาวรรณ

 คนตรง

บัญชีบัณฑิต

175

532000006

วิมล

 กรุณานำ

บัญชีบัณฑิต

176

532008001

ฐิติรัตน์

 รูปขจร

บัญชีบัณฑิต

177

532008005

ณัฐชา

 ช่างคำ

บัญชีบัณฑิต

178

533008001

สายทิพย์

 เวชการ

บัญชีบัณฑิต

179

533008004

พิมพา

 เนาว์สุวรรณ

บัญชีบัณฑิต

180

533008006

กัลยกร

 จิตหาญ

บัญชีบัณฑิต

181

533008007

ศิราพร

 จิตต์มงคล

บัญชีบัณฑิต

182

533008008

วันเพ็ญ

 โสภา

บัญชีบัณฑิต

183

533008009

จินตนา

 กาญจนกุลพงศ์

บัญชีบัณฑิต

184

533008011

กัญญารัตน์

 อุดมพันธ์

บัญชีบัณฑิต

185

541000762

ศิริพร

 อิทธิกวินวงศ์

บัญชีบัณฑิต

186

541001067

ราเมศวร์

 กาญจนประเวศ

บัญชีบัณฑิต

187

541001112

ทิตย์ติยา

 แก้วเขียว

บัญชีบัณฑิต

188

541001194

อรวรรณ

 รารามนัส

บัญชีบัณฑิต

189

541001224

ธีรวัฒน์

 รอดเจริญ

บัญชีบัณฑิต

190

541001225

เกศินี

 ป้อมวิเชียร

บัญชีบัณฑิต

191

541001226

วรางคนา

 งามขำ

บัญชีบัณฑิต

192

541001228

ปารมี

 ลาภเลิศ

บัญชีบัณฑิต

193

541008001

ฐิติญา

 แพ่งสภา

บัญชีบัณฑิต

194

541008004

จินตนา

 ศิริมงคลวณิชย์

บัญชีบัณฑิต

195

541008008

รัตนาภรณ์

 อินภูวา

บัญชีบัณฑิต

196

541008011

จารุวรรณ

 สายคำ

บัญชีบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ (ปริญญาตรี)

1

491040530

สุเมฆ

 คดเกี้ยว

การจัดการ

2

493041020

ไพโรจน์

 บุตรศรี

การจัดการ

3

501041018

วิระยุทธ

 เนินทราย

การจัดการ

4

501045044

อัครรัสมิ์

 บำรุงธนารัตน์

การจัดการ

5

503045019

ชากานต์

 ภาคภูมิ

การจัดการ

6

503045067

ชยพัศร์

 ประทีปสุข

การจัดการ

7

512048031

ธีรภพ

 วิจิตรกาญจน์

การจัดการ

8

512048049

อรวรรณ

 คำแสน

การจัดการ

9

513048032

ชัยภัทร

 ทองพันชั่ง

การจัดการ

10

521040591

วรวิทย์

 แพเรืองทรัพย์

การจัดการ

11

521040593

สถาพร

 อ่อนฉวี

การจัดการ

12

521048031

เคน

 ฮาเซกาวา

การจัดการ

13

521048053

ประเสริฐ

 จ้อยเอม

การจัดการ

14

521048075

สุจิตรา

 เพ็ชรดี

การจัดการ

15

522048017

นภาพร

 หมั่นทำ

การจัดการ

16

522048024

ธัญญา

 วงศ์บุศยรัตน์

การจัดการ

17

522048035

ศิริวรรณ

 กันเอี่ยม

การจัดการ

18

522048048

กชมน

 ขวัญมา

การจัดการ

19

523048001

เสรี

 เบ็ญจศิริวรรณ

การจัดการ

20

523048003

ประทีป

 สมพมิตร

การจัดการ

21

523048006

นาถอนงค์

 จันทร์ล้อมวงศ์

การจัดการ

22

523048007

ธิดา

 กองเรืองกิจ

การจัดการ

23

523048009

จิรัปภา

 ปิยะไพร

การจัดการ

24

523048010

ฌาณิฎา

 เขียวนิล

การจัดการ

25

523048014

ณัฏฐพัชร

 เกาะกายสิทธิ์

การจัดการ

26

523048015

มฤธุ

 ทองแดง

การจัดการ

27

523048016

ลดาวัลย์

 สุธรรมพงษ์

การจัดการ

28

523048017

กชพรรณ

 พุ่มพวง

การจัดการ

29

523048021

อุทัย

 พรหมแสน

การจัดการ

30

523048027

นิธิ

 ยิ้มใหญ่

การจัดการ

31

523048028

วิฑูรย์

 เพ็ชรศักดา

การจัดการ

32

523048029

ศิริลักษณ์

 สินเสงี่ยม

การจัดการ

33

523048030

นันธิดา

 จำปาสิทธิ์

การจัดการ

34

523048031

สิระ

 เจนจาคะ

การจัดการ

35

523048032

กาญจนา

 ชัยศรี

การจัดการ

36

523048035

สุภนา

 ลายประดิษฐ์

การจัดการ

37

523048061

พิมพ์ศา

 จีรชยาเศรษฐ์

การจัดการ

38

523048063

ณรงค์ศักดิ์

 สุขปิติ

การจัดการ

39

523048066

สุพรรณ

 ยามาดะ

การจัดการ

40

523048068

ชยพล

 ภูมิพานิช

การจัดการ

41

523048072

ภัทรภร

 ยอนสุข

การจัดการ

42

523048073

เอนก

 วงศรีทา

การจัดการ

43

523048078

ธีระศักดิ์

 ดวงจันทอง

การจัดการ

44

523048082

จิรชญาภรณ์

 จันต๊ะภา

การจัดการ