ระบบบริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกริก


ระบบ ฐานข้อมูล หน่วยงานผู้ใช้งาน
ระบบทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1. ฐานข้อมูลระบบปริญญาตรี
 • ระบบงานทะเบียน
 • ระบบงานการเงิน
 • ระบบงานรับสมัคร
 • ระบบงานวัดผล
 • ระบบฐานข้อมูลหลัก (ศูนย์คอมฯ)
 • ระบบงานแนะแนว
 • ระบบงานหอพักนักศึกษา
 • ระบบสารสนเทศนักศึกษา ฝ่ายส่งเสริมบริการฯ
 • ระบบงานนักศึกษากองทุนกู้ยืม
 • ระบบงานบริการและสวัสดิการนศ. สำนักกิจการฯ
 • ระบบงานทะเบียน (โครงการพิเศษ)
 • งานทะเบียน
 • งานการเงิน
 • งานรับสมัคร
 • งานวัดผล
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • งานแนะแนว
 • งานหอพักนักศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมบริการฯ
 • งานกองทุนกู้ยืม
 • สำนักกิจการนศ.
 • โครงการ การจัดการ
 • โครงการ บัญชี
 • โครงการ นิเทศศาสตร์
 • โครงการ นิติศาสตร์
ระบบทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท 2. ฐานข้อมูลระบบปริญญาโท
 • ระบบงานทะเบียน
 • ระบบงานการเงิน
 • ระบบงานรับสมัคร
 • ระบบงานวัดผล
 • ระบบฐานข้อมูลหลัก (ศูนย์คอมฯ)
 • ระบบงานทะเบียน (โครงการพิเศษ)
 • งานทะเบียน
 • งานการเงิน
 • งานรับสมัคร
 • งานวัดผล
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • โครงการ นิเทศศาสตร์
 • วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
ระบบทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 3.ฐานข้อมูลระบบปริญญาเอก
 • ระบบงานทะเบียน
 • ระบบงานการเงิน
 • ระบบงานรับสมัคร
 • ระบบงานวัดผล
 • ระบบฐานข้อมูลหลัก (ศูนย์คอมฯ)
 • ระบบงานทะเบียน (โครงการพิเศษ)
 • งานทะเบียน
 • งานการเงิน
 • งานรับสมัคร
 • งานวัดผล
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • โครงการ นิเทศศาสตร์
 • วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
ระบบการจัดการตารางเรียน
 • ระบบงานฯ สำหรับ สำนักวิชาการ
 • ระบบงานฯ สำหรับ ฝ่ายอาคารสถานที่
 • ฐานข้อมูลระบบปริญญาตรี
 • ฐานข้อมูลระบบปริญญาโท
 • ฐานข้อมูลระบบปริญญาเอก
 • สำนักวิชาการ
 • ฝ่ายอาคารสถานที่
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์

ระบบใบเสร็จรับเงิน

 • ระบบบิลเงินสด

4.ฐานข้อมูลระบบบิลเงินสด

 • ฐานข้อมูลระบบปริญญาตรี
 • ฐานข้อมูลระบบปริญญาโท
 • ฐานข้อมูลระบบปริญญาเอก

 

 • งานการเงิน
 • โครงการ นิเทศศาสตร์ (ป.ตรี)
 • โครงการ นิเทศศาสตร์ (ป.โท)
 • โครงการ นิเทศศาสตร์ (ป.เอก)
 • วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
 • โครงการ รัฐประศาสนศาสตร์
 • โครงการ การจัดการ
 • โครงการ บัญชี
 • โครงการ นิติศาสตร์
 • โครงการ สาธารณสุขศาสตร์

ระบบงานสารสนเทศสำนักหอสมุด

5.ฐานข้อมูลระบบสำนักหอสมุด
 • ระบบ ยืม-คืน ทรัยากรสานิเทศ
 • ระบบ สืบค้น ทรัยากรสานิเทศ (Internet)
 • ระบบบริการต่ออายุการยืม (Internet)
 • ระบบสถิติการให้บริการ (Internet)
 • ฐานข้อมูลระบบปริญญาตรี
 • ฐานข้อมูลระบบปริญญาโท
 • ฐานข้อมูลระบบปริญญาเอก
 • สำนักหอสมุด
 • วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
 • บุคลากร (อาจารย์/เจ้าหน้าที่ )
 • นักศึกษา /ศิษย์เก่า
 • บุคคลทั่วไป
ระบบงานจัดซื้อ 6. ฐานข้อมูลระบบจัดซื้อ
 • งานจัดซื้อ

ระบบเช็คธนาคาร

 • ระบบบันทึกรายละเอียดเช็คธนาคาร
 • ระบบรายงานการสั่งจ่ายเช็ค

7. ฐานข้อมูลระบบเช็คธนาคาร

 

 

 • งานการเงิน
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ระบบควบคุมห้องปฏิบัติการคอมฯ
ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา (Internet)
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกริก (Internet)
ระบบตรวจสอบผลการเรียน (Computer Kiosk) ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Internet)

 • ฐานข้อมูลระบบปริญญาตรี
 • ฐานข้อมูลระบบปริญญาโท
 • ฐานข้อมูลระบบปริญญาเอก
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • บุคลากร (อาจารย์/เจ้าหน้าที่ )
 • นักศึกษา /ศิษย์เก่า
 • บุคคลทั่วไป
ระบบทะเบียนประวัติอาจารย์ (Internet) 8. ฐานข้อมูลประวัติอาจารย์
 • คณาจารย์
ระบบพิมพ์ใบลา (Internet) 9. ฐานข้อมูลวันลา
 • คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่