Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายทะเบียนและวัดผล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการบันทึกผลการลงทะเบียน และผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์