เอกสารการประกันคุณภาพฯ

 แผนการดำเนินงาน/โครงการ

 รายงานประจำปี

 เป้าหมายในการประกันคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดตั้งคณะกรรมการทำงานการจัดทำประกันคุณภาพของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2549โดยมีหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้กำกับดูแล ดำเนินการประชุม กำหนดกฎเกณฑ์และจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง ( SAR ) ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา2546 และได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา และได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในหาวิทยาลัยเกริก

 นโยบายการประกันคุณภาพ

 • สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในศูนย์คอมฯจัดทําระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางด้านวิชาการ
 • เพื่อสนับสนุนให้มีระบบการประเมินคุณภาพภายในศูนย์คอมฯ
 • สร้างมาตรฐานระบบบริหารจัดการทางด้านวิชาการ เพื่อให้ศูนย์คอมฯ สามารถสร้างสรรค์วิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถพัฒนา เป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิชาการ และ การค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย
 • สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการบริการ ทั้งการบริการภายในวิทยาลัย และการบริการสังคม ภายนอก
 • สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคล ให้สามารถพัฒนาและผลักดันภารกิจของศูนย์คอมฯ ให้มีศักยภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
 • สนับสนุนให้เกิดพันธมิตรของระบบประกันคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัย และศูนย์คอมฯ ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

 วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพฯ

การประกันคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการพัฒนาคุณภาพงานบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
 • เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปณิธานของศูนย์คอมพิวเตอร์
 • เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีลักษณะโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้จากทั้งองค์กรภายนอกและองค์กรภายในมหาวิทยาลัย
 •  แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริก

  Info มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
  พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
  รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
  สำรวจความพึงพอใจต่องานบริการ
  - ในระดับบริหาร
  - ในระดับปฏิบัติ
  - หน่วยงานภายนอก
  ชี้แจงให้แต่ละฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ SAR
  จัดทำ SAR หน่วยงานส่งมหาวิทยาลัย
  รับการประเมินภายในระดับหน่วยงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ