ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริก ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน และการวิจัยแก่นักศึกษา บุคลากรของทุกหน่วยงาน ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการการสอน   ห้องบริการเครือข่าย Internet เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังให้บริการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบ E-Learning

 

วันเวลาที่เปิดให้บริการ

เปิดบริการทุกวันทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.

พื้นที่บริการ

ที่ทำการศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1301

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1104/1

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1104/2

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์งาน LAB 1300 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1300

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1302 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1302

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1303 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1303

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางภาษา LAB 1306 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1306

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1307 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1307

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1309 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1309


1. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการนักศึกษาทั้งหมด 8 ห้อง

   จำนวนเครื่อง
 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1 (1104/1)  31
 2. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 2 (1104/2)  30
 3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1302  36
 4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1303  32
 5. ห้องสำหรับบริการพิมพ์งาน LAB 1300  4
 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1307 สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาไอที  10
 7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางภาษา LAB 1306  49
 8. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1309 สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาไอที  41
 รวม  233

 

ห้องปฏิบัติการ 1104 /1 , 1104 /2 , 1302 และ 130 3 เป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนของวิชาคอมพิวเตอร์ในรายวิชาต่างๆ และจะเปิดให้บริการนักศึกษาเข้าใช้งานได้นอกเวลาการเรียนการสอน ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00 -17:00 น. สามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ที่ติดประกาศไว้หน้าห้อง

ห้องปฏิบัติการ 1300 เป็นห้องบริการพิมพ์งาน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้บริการได้โดยเสียค่าใช้จ่ายราคาถูก

ห้องปฏิบัติการ 1307 เป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ โดยเฉพาะ และอนุญาตให้นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เข้าใช้งานได้นอกเวลาการเรียนการสอน ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9 :00 -17:00 น. ติดต่อขอใช้ห้องได้ที่ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1309

ห้องปฏิบัติการ 1309 เป็นห้องสำหรับให้นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝึกฝนการปฏิบัติเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

ห้องปฏิบัติการคอมฯ ทางภาษา 1306 เป็นห้องปฏิบัติการคอมฯ ทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์

วิธีเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้บัตรนักศึกษาผ่านเครื่องสแกนบาร์โค้ดรหัสนักศึกษา และเลือกหมายเลขเครื่องที่ต้องการใช้งาน เพื่อบันทึกเวลาเข้าใช้งาน หลังจากใช้งานเสร็จสิ้นให้นักศึกษานำบัตรนักศึกษาผ่านเครื่องสแกนบาร์โค้ดรหัสนักศึกษาอีกครั้ง เพื่อบันทึกเวลาเลิกใช้งาน

 

ระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน ห้ามส่งเสียงดังและกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น

2. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. ให้แต่งกายสุภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

4. ในเวลาเรียนห้ามนักศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการฯ

5. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และนำอุปกรณ์อื่นมาต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายใน ห้องปฏิบัติการฯ หากมีปัญหาด้าน Hardware และ Software ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ประจำห้องปฏิบัติการ

6. ใช้ระบบเครือข่ายอย่างมีมารยาท ไม่นำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

7. ช่วยกันรักษาความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

8. ห้ามนำ Software อื่นๆ มาติดตั้งก่อนได้รับอนุญาตและห้ามปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของระบบ

9. ห้ามบุคคลภายนอก เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

10. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การเรียนการสอน เช่น ห้ามเล่นเกมส์ และห้ามเปิดสื่อลามก

 

2. บริการด้าน Internet

เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในมหาวิทยาลัยเกริกสามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ได้ โดยมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ที่ความเร็วภายในประเทศ 60 Mbps และต่างประเทศ 25 Mbps ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถนำบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน ติดต่อขอรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ที่ทำการศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1301

 

3. บริการ แก้ไขปัญหา ดูแลและบำรุงรักษา

บริการแก้ไขปัญหา ดูแลและบำรุงรักษา ฮาร์ดแวร์และ ซอฟร์แวร์ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีจำนวนเครื่องที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ดังนี้

 1. หน่วยงาน  จำนวนเครื่อง
 1.1 สำนักอธิการบดี  32
 1.2 สำนักหอสมุด  27
 1.3 สำนักประกันคุณภาพ  3
 1.4 สำนักวิชาการ  15
 1.5 สำนักกิจการนักศึกษา  7
 1.6 สถาบันภาษา  4
 1.7 ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา  3
 1.8 ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  1
 1.9 ศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา  6
 1.10 ศูนย์คอมพิวเตอร์  16
 1.11 ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม  2
 รวม  116
   
 2. คณะ  
 2.1 คณะบริหารธุรกิจ  45
 2.2 คณะนิเทศศาสตร์  20
 2.3 คณะศิลปศาสตร์  45
 2.4 คณะนิติศาสตร์  4
 2.5 วิทยาลัยสื่อสารการเมือง  24
 รวม  138
   
 3. ห้องเรียน  44
   
 รวมทั้งสิ้น  298

4. บริการเครือข่ายไร้สาย

จุดบริการเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย

อาคาร 1

ชั้น 1  ห้องปฏิบัติการคอมฯ

 

ชั้น 1 ห้องสมุด

 

ชั้น 2  ห้องสมุด (วารสาร)

 

ชั้น 2 ห้องศาลจำลอง

 

ชั้น 3  ห้อง 1309

 

ชั้น 3  ห้องปฏิบัติการคอมฯ

อาคาร 2

ชั้น 4  ห้องพักอาจารย์โครงการนิเทศศาสตร์  และบริเวณที่นั่งสำหรับนักศึกษา
ชั้น 5   ห้องพักอาจารย์โครงการนิเทศศาสตร์

อาคาร 3

ชั้น 1  ห้องอาหาร และบริเวณที่นั่งสำหรับนักศึกษา
ชั้น 2  บริเวณหน้าห้องโครงการการจัดการ

อาคาร 4

ชั้น 4  ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ

อาคาร 5

ชั้น 1  ห้องสถาบันภาษา และบริเวณโรงอาหาร
ชั้น 3   โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

วิธีการเข้าใช้งาน

นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย

หรือติดต่อที่ทำการศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1301

คู่มือเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Notebook)

คู่มือเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (iPhone)


5. บริการระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา

 • ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์
 • รายละเอียดต่างๆ ของนักศึกษาในความดูแล
 • รายละเอียดต่างๆ ของนักศึกษานอกความดูแล
 • ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
 • รายชื่อนักศึกษาที่เรียนในแต่ละวิชา
 • ตารางสอนของอาจารย์
 • ตารางเรียนตามอาคาร

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

 • ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
 • ผลการเรียน
 • ตารางเรียน
 • ตารางสอบ
 • ข้อมูลทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ตารางเรียนตามอาคาร
 • ตารางเรียนตามห้อง

วิธีการเข้าใช้งาน

นักศึกษาหรืออาจารย์ที่ไม่มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 1301

 

ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลับเกริก

1. เก็บรักษาชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ให้เป็นความลับส่วนบุคคล

2. ห้ามนำชื่อบัญชีและรหัสผ่านของตนเองไปให้ผู้อื่นใช้งาน

3. ทุกครั้งที่ใช้บริการเสร็จ ควรคลิก “ ออกจากระบบ” (Log off, Log out, Sign off, etc.) ทันที เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถเข้าใช้งานโดยใช้ชื่อบัญชีของท่านได

4. ไม่อนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์จำรหัสผ่านให้ เช่น จะต้องคลิกตัวเลือกการจำรหัสผ่านออก

5. ไม่กระทำการใดๆ ที่มีความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550