บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์


หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

อาจารย์ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์

Miss.Thanpitcha Atiwanwong
Tel : 0-2970-5820 ต่อ 303
Email : thanpitcha@email.krirk.ac.th

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบและประมวลผล(ส่วนงานพัฒนาระบบ)

นางสาวณิชชนิกานต์ ปานภูมี

Miss.Nitchanikan Panphumee
Tel : 0-2970-5820 ต่อ 302
Email :nitchanikan@email.krirk.ac.th

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบและประมวลผล(ส่วนงานประมวลผล)

นางสาวทิพยวรรณ มะจุไทย

Miss. Tippawan Majuthai
Tel : 0-2970-5820 ต่อ 301
Email :thippawan@email.krirk.ac.th

รักษาการหัวหน้างานเครือข่ายและบริการซ่อมบำรุง

นายภาณุภัทร พลวรรณาภา

Mr. Phanuphat Polwannapha
Tel : 0-2970-5820 ต่อ 300
Email : phanuphat@email.krirk.ac.th

เจ้าหน้าที่งานเครือข่ายและบริการซ่อมบำรุง

นายสรวิศ กิจอนันต์ถาวร

Mr. Sorawit Kitanuntaworn
Tel : 0-2970-5820 ต่อ 300
Email : sorawit@email.krirk.ac.th

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย(สัญญาจ้าง)

นายอรรคพัชร บุณยะรัตเวช

Email :akapat@krirk.ac.th