beach biiger image

 ภาระงานเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

 
 • งานพัฒนาระบบและปประมวลผล วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และประสานงานด้านระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา
 • งานเครือข่ายและบริการซ่อมบำรุง ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรวมถึงบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย

1. งานพัฒนาระบบและประมวลผล

1.1 งานพัฒนาระบบ มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้

งานวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาโปรแกรม

ทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่มีการร้องขอมา เช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบใบเสร็จของงานการเงิน ระบบพัสดุครุภัณฑ์ ระบบงานอาคารสถานที่ ระบบหอพัก ระบบงานสารบรรณ และ MIS ของมหาวิทยาลัย

งานบริหารฐานข้อมูล

ทำหน้าที่ปฏิบัติบริหารฐานข้อมูล เช่น ด้านงานทะเบียนการศึกษา ด้านงานบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน ด้านพัสดุ ด้านงานอาคารสถานที่ หอพัก

งานบริการ

ให้คำปรึกษาแก่ นศ.ในเรื่องการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ และการพัฒนาโปรแกรม

ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเก็บรวบรวมซอฟต์แวร์ต่างๆ

ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเก็บรวบรวมซอฟต์แวร์ต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าอันเป็นความรู้แก่นักศึกษาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

งานสนับสนุนเชิงเทคนิค และการฝึกอบรม

มีหน้าที่ในการศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และพัฒนาบุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Database Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

 • ติดตั้งและ Config Server เพื่อใช้บริการและใช้งานในมหาวิทยาลัย
 • Monitor และUpdate Program บน Server ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ บน Server เพื่อให้สามารถทำงานได้อยู่เสมอ
 • ศึกษา Application Server และวางแผนงานว่าควรจะมี Server อะไรใหม่ ๆ เพื่อรองรับงานของมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต

งานจัดทำ Home Page ของมหาวิทยาลัย

เป็นงานให้บริการนำเสนอข่าวสารของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้บริการเชื่อมโยงกับสำนักงานการอุดมศึกษาในการให้บริการฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา

ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Web Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

 • ติดตั้งและ Config Server เพื่อใช้บริการและใช้งานในมหาวิทยาลัย
 • Monitor และUpdate Program บน Server ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ บน Server เพื่อให้สามารถทำงานได้อยู่เสมอ
 • ศึกษา Application Server และวางแผนงานว่าควรจะมี Server อะไรใหม่ ๆ เพื่อรองรับงานของมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต

1.2 งานประมวลผล มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

งานประมวลผล

 • รับผลการเรียนและประมวลผล
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านระบบบริหารทะเบียนวัดผล การเงิน
 • จัดเตรียมงานบริการสำหรับการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนต่างๆ
 • เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ศูนย์คอมฯพัฒนา เช่น ระบบลงทะเบียน

อื่นๆ

 • งานธุรการของศูนย์คอมพิวเตอร์
 • จัดการเกี่ยวกับตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมฯ สำหรับการเรียนการสอน
 • ให้บริการดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องพิมพ์งาน
 • จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมในการบริการ
 • ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ Mail & Account , บริการให้เบิกกระดาษเฉพาะนศ.ลงทะเบียนรายวิชาคอมฯ และบริการพิมพ์รายงาน (เสียค่าบริการ)
 • เป็นที่ปรึกษาและ ให้คำแนะนำแก่อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการใช้เครื่องคอมฯ โปรแกรม และอื่นๆ
 • รับฝึกงานให้กับนักศึกษางานจากสถาบันต่างๆ

2. งานเครือข่ายและบริการซ่อมบำรุง

2.1 งานเครือข่าย มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

 • ดูแลและวางแผนการขยายระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
 • Implement ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 • Maintenance ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
 • ศึกษาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ เพื่อที่จะได้เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับมหาวิทยาลัย

ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เช่น Mail, Web, DNS, FTP, Proxy งานต่างๆ

 • ติดตั้งและ Config Server เพื่อใช้บริการและใช้งานในมหาวิทยาลัย
 • Monitor และUpdate Program บน Server ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ บน Server เพื่อให้สามารถทำงานได้อยู่เสมอ
 • ศึกษา Application Server และวางแผนงานว่าควรจะมี Server อะไรใหม่ ๆ เพื่อรองรับงานของมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต

ดูแลอุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

 • ติดตั้งและ Config อุปกรณ์เครือข่าย
 • Monitor และ Update Program ที่ทำงานกับอุปกรณ์เครือข่ายให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • แก้ไขปัญหาต่างๆ ของอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้สามารถใช้งานได้เสมอ พัฒนา Application Program และจัดหา Program เพื่อนำมาช่วยในการบริหารและจัดการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ดูแลระบบความปลอดภัยการใช้งานระบบเครือข่าย

 • กำหนดมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และเป็นกฎเกณฑ์ และเป็นระเบียบในการใช้งาน
 • ติดตั้งและดูแลระบบความปลอดภัยการใช้งานบนระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 • ติดตามข่าวและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์

งานให้บริการด้านระบบเครือข่าย

 • ให้บริการและให้คำปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เช่น การใช้ Mail การใช้งานผ่าน Modem, การใช้งาน Internet
 • ให้คำปรึกษาในการวางแผนการจัดหาหรือการติดตั้งระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบ เครื่องข่ายไร้สาย แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

2.2 งานบริการซ่อมบำรุง มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

งานบริการซ่อมบำรุง

 • ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานทั้งหมด
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์-ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมาเกี่ยวกับช่วงการรับประกัน
 • ติดตามระบบเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ๆ และคอยเสนอจัดหามาใช้ในส่วนที่คิดว่าเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
 • ให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ในหน่วยงานในการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และอุปกรณ์ตัวเครื่องต่างๆ ในการขอความอนุเคราะห์
 • ตรวจซ่อมและลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่เกิดปัญหา ข้อขัดข้องทั้งในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยที่ขอความอนุเคราะห์มา
 • ดูแลเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการสอนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์คอมฯ
 • กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ต่างๆ ตามแผนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือประกวดราคา

อื่นๆ

 • ให้บริการดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องพิมพ์งานบน Dot สำหรับนักศึกษาและอาจารย์
 • จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมในการบริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่มาขอใช้บริการ
 • ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ Mail & Account ,บริการให้เบิกกระดาษเฉพาะนศ.ลงทะเบียนรายวิชาคอมฯ และบริการพิมพ์รายงาน (เสียค่าบริการ)
 • เป็นที่ปรึกษาและ ให้คำแนะนำแก่อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการใช้เครื่องคอมฯ โปรแกรม และอื่นๆ ตลอดจนการช่วยดูแลและ แก้ไขให้ด้วยความสำเร็จด้วยดี
 • รับฝึกงานให้กับนักศึกษางานจากสถาบันต่างๆ