วันที่ 18 มีนาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประจำปี2564

หัวข้อ การใช้ Google Workpace for Education ให้กับคณาจารย์

จำนวน 2 รอบ ณ ห้อง 1303
● รอบที่ 1 เวลา 09.00- 12.00 น.
● รอบที่ 2 เวลา 13.30 -16.30 น.

Scroll to Top