ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information and Communication Technology Center
มหาวิทยาลัยเกริก

About Us

ชัยมาศ คะมา

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ชัยมาศ คะมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ800

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

(Vision) 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

 
ความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2532 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีสังคม(เกริก) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการบันทึกผลการลงทะเบียน และผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้บริการภายใน ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา โดยในช่วงเริ่มต้น สถาบันได้พัฒนาระบบบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปี พ.ศ. 2533 สถาบันพัฒนาระบบบันทึกการลงทะเบียนของนักศึกษาปริญญาตรีเพิ่มเติม โดยระบบทั้งหมดว่าจ้างนักพัฒนาภายนอก เริ่มใช้งานในภาคต้นปีการศึกษา 2534

ปี พ.ศ. 2535 อาจารย์ปรีชา ปิยะจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ในขณะนั้น มีดำริให้นำระบบคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนระบบการเรียนการสอนในสถาบันมากขึ้น จึงริเริ่มก่อตั้ง “ศูนย์คอมพิวเตอร์” ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักวิชาการ จึงมอบหมายให้อาจารย์ชนันท์ สุวัฒนโชติ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการและดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์คนแรก โดยกำหนดให้ศูนย์เพิ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศกับนักศึกษา รวมถึงระบบสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ศูนย์จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนนักศึกษาให้เป็นระบบออนไลน์โดยใช้ซอฟแวร์ระบบ Visual Foxpro ในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนทดแทนระบบเดิม

ปี พ.ศ.2544 อาจารย์ประภาส ศรีชัยวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศทะเบียนนักศึกษาใหม่ ให้ทันสมัยขึ้นโดยเปลี่ยนมาใช้ซอฟ์แวร์ที่รองรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่คือ MS SQL SERVER และใช้ซอฟ์แวร์ระบบ Visual Basic 6.0 ในการพัฒนา

ปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร แล้วโอนย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นหน่วยงานในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรอีกครั้ง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ได้แยกศูนย์คอมพิวเตอร์ ออกจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยให้ศูนย์มีภาระรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ได้แก่ งานพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านบริหาร งานทะเบียน งานรับสมัครนักศึกษา งานสนับสนุนด้านการเรียนการสอน งานบริการ และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ งานสนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ต และพัฒนาเว็บไซต์ โดยแบ่งส่วนงาน 2 ส่วนคืองานพัฒนาระบบสารสนเทศและประมวลผล กับงานเครือข่ายและซ่อมบำรุง

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
2. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้รับบริการ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเรียน การสอน การวิจัยสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา
2. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
3. บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
4. พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่านิยมหลัก (Core values)

บริการ สนับสนุน พัฒนา

มาตรการ/ยุทธศาสตร์ (Strategic issues)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยดังนี้ 
4.1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ 1.4 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ 2.3 ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
4.3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ 6.4 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย

 
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน

อาจารย์ชัยมาศ คะมา

ก.พ. 2563 – พ.ค. 2563

ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง

ก.พ. 2561 – ธ.ค. 2562

อาจารย์ออปอ แต้ศิลปสาธิต

ส.ค. 2559 – ม.ค. 2561

อาจารย์ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์

ก.พ. 2557 – ก.ค. 2559

นายจีระศักดิ์ แข็งขัน

ต.ค. 2553 – ธ.ค. 2556

นายอรรคพัชร บุณยะรัตเวช

ก.ค. 2550 – ก.ย. 2553

นายจีระศักดิ์ แข็งขัน

ก.ค. 2548 – มิ.ย. 2550

นายขวัญชัย เรียนศรี

พ.ค. 2544 – มิ.ย. 2548

อาจารย์ชัยมาศ คะมา

ต.ค. 2543 – เม.ย. 2544

อาจารย์ประภาส ศรีชัยวัฒน์

พ.ศ. 2535 – ก.ย. 2543

อาจารย์ชนันท์ สุวัฒนโชติ

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Scroll to Top