ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information and Communication Technology Center
มหาวิทยาลัยเกริก

Services

บริการของเรา

บริการ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

more

บริการบัญชี Microsoft Office 365

more

บริการด้าน Internet

more

บริการโปรแกรม WPS Office

more

บริการแก้ไขปัญหา ดูแลและบำรุงรักษา

more

บริการบัญชี G-Suite

more
บริการ 

E-Learning

more

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกริก

more

ระบบสารสนเทศงานบุคล

more

ระบบตรวจสอบ/ต่ออายุการยืมสารนิเทศ

more

ระบบสารสนเทศอาจารย์

more

ระบบทะเบียนประวัติอาจารย์

more

โควตาพิมพ์เครื่องส่วนกลาง

more

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

more

คำสั่งมหาวิทยาลัยเกริก

more

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ

more
Scroll to Top