ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information and Communication Technology Center
มหาวิทยาลัยเกริก

Services

บริการของเรา

บริการ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

more

บริการแก้ไขปัญหา ดูแลและบำรุงรักษา

more

บริการบัญชี E-mail

more

บริการ E-mail

more

บริการโปรแกรม WPS Office

more

บริการบัญชี Microsoft Office 365

more

บริการ Wi-Fi

more

เครื่องมือ/คู่มือการใช้งาน WFH

more
บริการ 

E-Learning

more

ระบบสารสนเทศ ม.เกริก

more

ระบบสารสนเทศงานบุคคล

more

ระบบตรวจสอบ/ต่ออายุการยืมสารนิเทศ

more

คู่มือการเชื่อมต่อทีวี Hisense

more

ระบบสารสนเทศอาจารย์

more

ระบบทะเบียนประวัติอาจารย์

more

โควตาพิมพ์เครื่องส่วนกลาง

more

ตารางผู้ใช้้บริการบัญชี Zoom

more

EZ-Proxy

more

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

more

คำสั่งมหาวิทยาลัยเกริก

more

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ

more

ระบบสารสนเทศใบลา

more

KRIRK Smart

more
Scroll to Top