ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information and Communication Technology Center
มหาวิทยาลัยเกริก

Download

ดาวน์โหลด Download

 
การขอรับบริการ

แบบฟอร์ม

รายงานปัญหา/แสดงความต้องการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขโปรแกรม

1.

แบบฟอร์ม

การขอรับบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

2.

แบบฟอร์ม

ขอใช้ห้อง Lab คอมพิวเตอร์

3.

แบบฟอร์ม

โควต้าปริ้นเตอร์

4.

แบบฟอร์ม

เอกสารการอบรม 

5.

แบบฟอร์ม

ขอใช้ห้อง Lab คอมพิวเตอร์

3.

เอกสารการอบรม

1.

แบบฟอร์ม

การขอรับบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

2.

แบบฟอร์ม

ขอใช้ห้อง Lab คอมพิวเตอร์

3.

Scroll to Top