ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information and Communication Technology Center
มหาวิทยาลัยเกริก

Download

ดาวน์โหลด Download

 
การขอรับบริการ

แบบฟอร์ม

รายงานปัญหา/แสดงความต้องการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขโปรแกรม

1.

แบบฟอร์ม

การขอรับบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

2.

แบบฟอร์ม

ขอใช้ห้อง Lab คอมพิวเตอร์

3.

Scroll to Top