การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าระบบสารสนเทศทะเบียนนศ. Keystone

1 ธ.ค. 65 13.00-16.30 ห้อง1208
การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าระบบสารสนเทศทะเบียนนศ. Keystone ระยะที่2 ครั้งที่ 2
ศูนย์ไอที สน.วิชาการ งานทะเบียน งานวัดผล ฝ่ายการเงิน

Scroll to Top