ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information and Communication Technology Center
มหาวิทยาลัยเกริก

E-mail System

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบ E-mail E-mail E-mail

ระบบ E-mail

การเข้าใช้งาน E-mail นักศึกษา 

  1. เข้าไปที่ https://accounts.google.com/
  2. ใส่อีเมล โดยอีเมลที่นักศึกษาจะใช้งาน จะเป็นบริการของ Gmail โดยมีรูปแบบของอีเมลดังนี้
    รหัสนักศึกษา@student.krirk.ac.th
  3. กรอกรหัสผ่านแรกเข้าใช้งานโดยนักศึกษาไทยจะใช้รหัสบัตรประชาชาชน กรณีนักศึกษาต่างชาติจะใช้เลขพาสปอร์ต
  4. เมื่อใส่รหัสผ่านแรกเข้าใช้งานแล้ว ทางระบบจะให้นักศึกษาตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยจะต้องใส่รหัสผ่านเดิม 2 ครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ยังไม่มี E-mail ให้ติดต่อที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง1300 หรือ ขอทาง Online โดยการกรอกแบบฟอร์ม 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฟอร์มขอ Email

Contact Form Request Email
Scroll to Top