เข้าใช้งาน 
EZProxy

วิธีการเข้าใช้งานระบบ EZproxy
        นักศึกษาสามารถใช้บัญชี Krirk Smart ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ EZproxy เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกริก จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้

如何登入EZproxy系统
        大学生可以使用自己的 Krirk Smart 帐户登录 EZproxy 系统来访问各种数据库格乐大学图书馆来自大学网络外部。

What is EZproxy ?
       
EZproxy เป็นโปรแกรมประเภท web proxy server ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด ให้สามารถเข้าถึง สืบค้น และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มบนฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้

什么是 EZproxy?
        EZproxy 是一个为图书馆用户提供便利的网络代理服务器程序。能够访问、搜索和下载各种在线数据库上的完整文档来自大学网络外部。

Scroll to Top