ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information and Communication Technology Center
มหาวิทยาลัยเกริก

G suite
บริการบัญชี 
G-Suite

ฟรีสำหรับนักศึกและบุคลลากร บริการชื่อบัญชีผู้ใช้ และอีเมล Google ในรูปแบบ @krirk.ac.th สำหรับเข้าใช้บริการของ Google for Education ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก กับ Google เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือการเรียนการสอนสมัยใหม่ ภายใต้การให้บริการด้วยพื้นที่แบบไม่จำกัด (Unlimited) และสามารถใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาการศึกษา หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ**

**หมายเหตุ ใช้ฟรีใด้จนจบการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วจึงควรมีอีเมลสำรองอื่น หรือแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำรองอื่นในการใช้งานด้วย / สำหรับบุคลากร บัญชีจะหมดอายุทันทีเมื่อสิ้นสุดสถานภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ยกเว้น บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

การขอมีบัญชี Google G-suite
•เข้าไปที่ https://computer.krirk.ac.th/registergsuite/
•กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ รหัสนักศึกษา และ อีเมล์ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน
•รอระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ แล้วทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่ง Account ไปที่อีเมล์ของนักศึกษา

บริการเสริมภายใต้บริการ 
G-Suite
 • Google Mail: พื้นที่รับส่งอีเมล
 • Google Drive: พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Unlimited) | คู่มือการดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive คลิก
 • Google Search: บริการค้นหาข้อมูล
 • Google Plus: เครือข่ายสังคมออนไลน์
 • Google Classroom: บริการห้องเรียนออนไลน์ (**เฉพาะอาจารย์เท่านั้นที่สามารถสร้างห้องเรียนได้)
 • Google Group: กลุ่มชุมชนออนไลน์
 • Google Map: บริการค้นหาแผนที่
 • Google Translate: บริการแปลภาษา
 • Google Calendar: บริการปฏิทินนัดหมายออนไลน์
 • Google Form: บริการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์
 • Google Document: บริการสร้างเอกสารออนไลน์ อาทิ Word, Excel และ Powerpoint
 • Google Site: บริการสร้างเว็บไซต์ออนไลน์
 • Google Hangouts: บริการประชุมและถ่ายทอดสดออนไลน์

การเข้าใช้งานบริการ Google G-Suite 
บริการภายใต้บัญชี @krirk.ac.th สามารถเข้าใช้งาน ได้ที่ https://workspace.technologyland.co.th/gsuite-login/  [คู่มือแนะนำการใช้งานเบื้องต้น คลิก]

ช่องทางการแจ้งปัญหาบัญชีผู้ใช้ Google G-Suite
• แจ้งผ่าน e-mail : computer@staff.krirk.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม: ชั้น 3 อาคาร 1 ห้อง 1301 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-552-3500-9

Scroll to Top