ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information and Communication Technology Center
มหาวิทยาลัยเกริก

G suite
บริการบัญชี 
Google Workspace

Google Workspace เป็นบริการภายใต้ Google for Education ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก กับ Google เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือการเรียนการสอนสมัยใหม่ ภายใต้การให้บริการด้วยGoogle Education และสามารถใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาการศึกษา หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ**

โดยมีบัญชีในรูปแบบ
สำหรับนักศึกษา รหัสนักศึกษา@student.krirk.ac.th
สำหรับเจ้าหน้าที่ รหัสเจ้าหน้าที่@staff.krirk.ac.th

**หมายเหตุ ใช้ฟรีใด้จนจบการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วจึงควรมีอีเมลสำรองอื่น หรือแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำรองอื่นในการใช้งานด้วย / สำหรับบุคลากร บัญชีจะหมดอายุทันทีเมื่อสิ้นสุดสถานภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการขอบัญชี G-Mail

1. จัดเตรียมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ รหัสนักศึกษา และ อีเมล์ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน
2. ส่งมาที่ computer@staff.krirk.ac.th
3. รอระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่ง Account ไปที่อีเมล์ของนักศึกษา

แอปพลิเคชันที่รวมอยู่ใน 
Google Workspace
 • Gmail: พื้นที่รับส่งอีเมล
 • Drive: พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Unlimited) | คู่มือการดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive คลิก
 • Google Plus: เครือข่ายสังคมออนไลน์
 • Google Classroom: บริการห้องเรียนออนไลน์ (**เฉพาะอาจารย์เท่านั้นที่สามารถสร้างห้องเรียนได้)
 • Google Group: กลุ่มชุมชนออนไลน์
 • Google Translate: บริการแปลภาษา
 • Calendar: บริการปฏิทินนัดหมายออนไลน์
 • Forms: บริการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์
 • Docs Sheets Slides: บริการสร้างเอกสารออนไลน์ อาทิ Word, Excel และ Powerpoint
 • Site: บริการสร้างเว็บไซต์ออนไลน์
 • Google Hangouts: บริการประชุมและถ่ายทอดสดออนไลน์

การเข้าใช้งานบริการ Google Workspace
บริการภายใต้บัญชี @krirk.ac.th สามารถเข้าใช้งาน ได้ที่ https://workspace.technologyland.co.th/gsuite-login/  [คู่มือแนะนำการใช้งานเบื้องต้น คลิก]

ช่องทางการแจ้งปัญหาบัญชีผู้ใช้ Google Workspace
• แจ้งผ่าน e-mail : computer@staff.krirk.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม: ชั้น 3 อาคาร 1 ห้อง 1301 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-552-3500-9

Scroll to Top