ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญบริษัทผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ เข้ามาสาธิตและแนะนำระบบ e-Document workflow

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญบริษัทผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ เข้ามาสาธิตและแนะนำระบบ e-Document workflow

        เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการติดตั้งระบบ e-Document ในปีการศึกษา 2566 เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ อาทิการจัดส่งเอกสารเพื่อการอนุมัติ (digital work flow) การจัดเก็บเอกสารภายในต่างๆ(document management system) การลงนามอนุมัติเอกสารแบบดิจิทัล (e-signature) โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อลดการใช้และจัดเก็บเอกสารแบบกระดาษ เพื่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีบริษัทชั้นนำทางด้านการพัฒนาระบบ e-document ดังนี้
        1. บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
        2. บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)

Scroll to Top