มหาวิทยาลัยเกริก เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทน Huawei Technologies

มหาวิทยาลัยเกริก เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านความร่วมมือด้านการศึกษากับ Huawei

        เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา DR.LUO YONG คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) และผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาออนไลน์ ได้นำคณะจากสำนักบริหารการศึกษาออนไลน์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
        เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทนบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ตึกทาวเวอร์แกรนด์ พระราม9
        ในการนี้มีการหารือในประเด็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน อาทิ การใช้อุปกรณ์ Tablet การใช้บริการ Huawei cloud และอื่นๆ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)

Scroll to Top