ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information and Communication Technology Center
มหาวิทยาลัยเกริก

Office365

อยู่ในระหว่างดำเนินการประสานงาน

บริการบัญชี Microsoft  
Office 365

ฟรีสำหรับนักศึกและบุคลลากร บริการบัญชีผู้ใช้ และอีเมล Microsoft Office 365 ในรูปแบบบัญชี @o365.krirk.ac.th สำหรับเข้าใช้บริการของ Microsoft Office 365 for Education ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก กับ Microsoft เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่ช่วยให้นิสิตและอาจารย์ทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Office 365 ในรูปแบบคลาวด์ ภายใต้การให้บริการด้วยพื้นที่แบบไม่จำกัด (Unlimited) และสามารถใช้บริการได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ**

Microsoft Office 365 for Education ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการเฉพาะรุ่นใช้งานบนเว็บลักษณะเดียวกับ google doc 

**หมายเหตุ ใช้ฟรีใด้จนจบการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วจึงควรมีอีเมลสำรองอื่น หรือแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำรองอื่นในการใช้งานด้วย / สำหรับบุคลากร บัญชีจะหมดอายุทันทีเมื่อสิ้นสุดสถานภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ยกเว้น บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

การขอมีบัญชี Microsoft Office 365
•เข้าไปที่ https://computer.krirk.ac.th/registermsoffice365/
•กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ รหัสนักศึกษา และ อีเมล์ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน
•รอระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ แล้วทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่ง Account ไปที่อีเมล์ของนักศึกษา

บริการเสริมภายใต้บริการ 
Microsoft Office 365Office 365

• Microsoft Word on cloud
• Microsoft Excel on cloud
• Microsoft PowerPoint on cloud
• OneDrive
• OneNote
• Mail
• Calendar
• Sway

การเข้าใช้งานบริการ Microsoft Office 365
บริการภายใต้บัญชี @o365.krirk.ac.th สามารถเข้าใช้งาน ได้ที่ https://www.office.com/ ด้วยบัญชีผู้ใช้ Microsoft Office 365 ในรูปแบบ @o365.krirk.ac.th และ รหัสผ่านตัวเดียวกัน [คู่มือแนะนำการใช้งานเบื้องต้น คลิก]

ช่องทางการแจ้งปัญหาบัญชีผู้ใช้ Microsoft Office 365
• แจ้งผ่าน e-mail : computer@staff.krirk.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม: ชั้น 3 อาคาร 1 ห้อง 1301 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-552-3500-9

Scroll to Top