ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information and Communication Technology Center
มหาวิทยาลัยเกริก

ServiceLab

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริก ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน และการวิจัยแก่นักศึกษา บุคลากรของทุกหน่วยงาน ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการการสอน ห้องบริการเครือข่าย Internet เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังให้บริการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบ E-Learning
 
เข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน ห้ามส่งเสียงดังและกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
2. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3. ให้แต่งกายสุภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. ในเวลาเรียนห้ามนักศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการฯ
5. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และนำอุปกรณ์อื่นมาต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายใน ห้องปฏิบัติการฯ หากมีปัญหาด้าน Hardware และ Software ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ประจำห้องปฏิบัติการ
6. ใช้ระบบเครือข่ายอย่างมีมารยาท ไม่นำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
7. ช่วยกันรักษาความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
8. ห้ามนำ Software อื่นๆ มาติดตั้งก่อนได้รับอนุญาตและห้ามปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของระบบ
9. ห้ามบุคคลภายนอก เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
10. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การเรียนการสอน เช่น ห้ามเล่นเกมส์ และห้ามเปิดสื่อลามก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1104/1

1303

1104/2

1306

1300

1307

1302

1309

Scroll to Top