ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information and Communication Technology Center
มหาวิทยาลัยเกริก

Quality Assurance

เอกสารประกันคุณภาพ

Internal Quality Assurance

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
เอกสารประกันคุณภาพ
เอกสารประกันคุณภาพ

เอกสารเผยแพร่

Document Public

คู่มือการใช้งาน google Classroom สำหรับนักศึกษา

แบบคำร้องขอใช้บริการ

service request form

การขอเปิดห้องเรียน บนระบบ Moodle
แบบคำร้องขอใช้บริการ 2
แบบคำร้องขอใช้บริการ 3
Scroll to Top