Month: November 2565

มหาวิทยาลัยเกริก เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทน Huawei Technologies

มหาวิทยาลัยเกริก เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านความร่วมมือด้านการศึกษากับ Huawei         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา DR.LUO YONG คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) และผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาออนไลน์ ได้นำคณะจากสำนักบริหารการศึกษาออนไลน์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ         เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทนบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ตึกทาวเวอร์แกรนด์ พระราม9         ในการนี้มีการหารือในประเด็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน อาทิ การใช้อุปกรณ์ Tablet การใช้บริการ Huawei cloud และอื่นๆ

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและบริษัท Huawei ในการจัดหาอุปกรณ์ Tablet 100 เครื่อง

        เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับประสานงานจากสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ให้ร่วมดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ Tablet สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและดำเนินการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากอุปกรณ์และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันสามารถรองรับเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปกติ ทั้งนี้ทางศูนย์และสำนักได้กำหนดคุณสมบัติอุปกรณ์ดังเอกสารแนบ(1) และพิจารณาจัดหาจำนวน 100 ชุด ในการนี้ได้ขอความร่วมมือกับทางบริษัท Huawei ให้เป็นผู้มาจัดหา Tablet  ตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดและช่วยสนับสนุนด้านราคา โดยทางบริษัทได้สนับสนุนราคาพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยจากปกติราคา 5,990.00 บาท เหลือ 3,990 บาท

Scroll to Top