ข่าว

ข่าว

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและบริษัท Huawei ในการจัดหาอุปกรณ์ Tablet 100 เครื่อง

        เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับประสานงานจากสำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ให้ร่วมดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ Tablet สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและดำเนินการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากอุปกรณ์และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันสามารถรองรับเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปกติ ทั้งนี้ทางศูนย์และสำนักได้กำหนดคุณสมบัติอุปกรณ์ดังเอกสารแนบ(1) และพิจารณาจัดหาจำนวน 100 ชุด ในการนี้ได้ขอความร่วมมือกับทางบริษัท Huawei ให้เป็นผู้มาจัดหา Tablet  ตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดและช่วยสนับสนุนด้านราคา โดยทางบริษัทได้สนับสนุนราคาพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยจากปกติราคา 5,990.00 บาท เหลือ 3,990 บาท

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประจำปี2564

หัวข้อ การใช้ Google Workpace for Education ให้กับคณาจารย์ จำนวน 2 รอบ ณ ห้อง 1303 ● รอบที่ 1 เวลา 09.00- 12.00 น. ● รอบที่ 2 เวลา 13.30 -16.30 น.

การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าระบบสารสนเทศทะเบียนนศ. Keystone

1 ธ.ค. 65 13.00-16.30 ห้อง1208 การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าระบบสารสนเทศทะเบียนนศ. Keystone ระยะที่2 ครั้งที่ 2 ศูนย์ไอที สน.วิชาการ งานทะเบียน งานวัดผล ฝ่ายการเงิน

Scroll to Top